Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Text

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na škody, ktoré môže podnikateľ spôsobiť inej osobe v podobe škody na veci alebo škody na zdraví, pokiaľ jeho zodpovednosť vyplýva zo zákonnej úpravy.

Poistenie sa vzťahuje na škody:

 • spôsobené pri výkone poistených činností uvedených v poistnej zmluve;
 • spôsobené vadou práce alebo vadou výrobku poisteného;
 • spôsobené pri výkone vlastníckeho práva alebo pri správe a prevádzke nehnuteľností slúžiacich na výkon poistenej činnosti;
 • spôsobené prevádzkou sociálnych a rekreačných zariadení pre zamestnancov poisteného a spôsobené organizáciou podnikových podujatí;
 • spôsobené prevádzkou statických (pevne spojených so zemou) reklamných zariadení vo vlastníctve poisteného (ak ich osadenie bolo realizované na základe povolenia).

V základnom poistnom krytí poskytuje poisťovňa nasledovné benefity:

 • územná platnosť: Slovenská republika, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko;
 • poistenie škôd spôsobených vadou práce a vadným výrobkom do výšky poistnej sumy;
 • poistenie nákladov právneho zastúpenia v súvislosti s nárokmi na náhradu škody vznesenými proti poistenému do výšky poistnej sumy alebo sublimitu;
 • náklady na zabránenie vzniku škody alebo na zmenšenie jej rozsahu do výšky 20% z poistnej sumy alebo sublimitu;
 • sublimit 20.000 EUR pre škody na nehnuteľnostiach, ktoré boli poistenému prenajaté alebo odovzdané do užívania na prevádzkovanie poistenej činnosti na základe písomnej dohody;
 • sublimit na jednu vec 2.500 EUR a spolu na viacero vecí počas poistného obdobia 10.000 EUR pre škody na odložených veciach zamestnancov (ak došlo pri ich krádeži k prekonaniu prekážky alebo iných opatrení proti ich krádeži);
 • sublimit na jednu vec 2.500 EUR a spolu na viacero vecí počas poistného obdobia 10.000 EUR pre škody na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov (ak došlo pri ich krádeži k prekonaniu prekážky alebo iných opatrení proti ich krádeži).

 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu