Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Text

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na škody, ktoré môže spoločnosť v dôsledku poistenej činnosti spôsobiť tretej osobe v podobe škody na veci alebo škody na zdraví. Z tohto poistenia má poistená spoločnosť právo, aby poisťovateľ v prípade poistnej udalosti nahradil škodu vzniknutú tretej osobe, pokiaľ za ňu spoločnosť zodpovedá.

Poisťovateľ z poistenia všeobecnej zodpovednosti nahradí:

 • Škodu na veci
 • Škodu na zdraví alebo usmrtením
 • Následnú majetkovú ujmu vrátane ušlého zisku
 • Náklady na zabránenie vzniku škody alebo na zmenšenie jej rozsahu
 • Náklady právnej obhajoby v súvislosti s nárokmi na náhradu škody vznesenými proti poistenému
Text

Rozsah poistenia

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na:

 • škody spôsobené pri výkone poistených činností uvedených v poistnej zmluve
 • škody spôsobené vadou práce alebo vadou výrobku
 • škody vzniknuté výkonom vlastníckeho práva, správou a prevádzkou nehnuteľností slúžiacich na výkon poistenej činnosti
 • škody spôsobené prevádzkou sociálnych a rekreačných zariadení pre zamestnancov poisteného a spôsobené organizáciou podnikových podujatí
 • prevádzkou statických reklamných zariadení vo vlastníctve poisteného

V základnom poistnom krytí poisťovateľ automaticky poskytne:

 • územnú platnosť Slovenská republika, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko
 • poistenie škôd spôsobených vadou práce a vadným výrobkom
 • škody na nehnuteľnostiach, ktoré boli poistenému prenajaté alebo odovzdané do užívania na prevádzkovanie poistenej činnosti na základe písomnej dohody
 • škody na odložených veciach zamestnancov
 • škody na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov
 • škody spôsobené listériou alebo salmonelózou

 

Text

Rozšírené poistné krytie

Poistenie je možné rozšíriť o nasledovné pripoistenia:

 • regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vzťahujúce sa k pracovným úrazom zamestnancov poisteného
 • krytie pre výrobky uvedené do obehu pred platnosťou zmluvy
 • zodpovednosť poisteného za poškodenie a zničenie prevzatých hnuteľných vecí, ktoré poistený prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti (veci prevzaté)
 • zodpovednosť poisteného za poškodenie a zničenie hnuteľných vecí, ktoré poistený prevzal do užívania za účelom výkonu svojej prevádzkovej činnosti (veci užívané)
 • škody ktoré priamo nevyplývajú z hmotného poškodenia veci, či škody na zdraví (čisté finančné škody)
 • zodpovednosť poisteného za škodu na veci v dôsledku náhleho a nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok (havarijné znečistenie)
 • škody vzniknuté poškodením nadzemných a podzemných vedení
 • škody spôsobené v dôsledku vibrácií, výkonu demolačných alebo búracích prác
 • krytie pre spolupoistené osoby vykonávajúce činnosť v pozícii priameho subdodávateľa poisteného
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú stiahnutím výrobku z trhu

Súbory na stiahnutie

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu tretej osobe v podobe škody na veci alebo škody na zdraví.