Identifikačné údaje spoločnosti

Text
Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, GX11 1AA Gibraltar
Registrácia: Register spoločností Gibraltár, registračné č. 113705
IČO: GICO.113705-23
IBAN: GI27 RBOS 060 9544 3913 7197
BIC: RBOSGIGI
  konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky
Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vl.č. 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX