Hlásenie a sledovanie škody

Body

Hlásenie škodovej udalosti

Škodovú udalosť je môžné nahlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. prostredníctvom online stránky ONLINE HLÁSENIE ŠKODY
 2. prostredníctvom e-mailu likvidacia@premium-ic.sk
 3. telefonicky na čísle klientskeho centra +421 850 888 988
 4. osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
 5. písomne na poštovej adrese poisťovateľa
  PREMIUM Insurance Company Limited,
  pobočka poisťovne z iného členského štátu
  Námestie Mateja Korvína 1
  811 07 Bratislava
 6. prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v bodoch 1. až 5.

Sledovanie priebehu škodovej udalosti

Sledovať priebeh škodovej udalosti je možné online na stánke Online sledovanie škody. Získate tam prehľad o aktuálnom stave udalosti, vykonaných úkonoch zo strany likvidácie a aj dokladoch, ktoré boli poisťovni doložené.

ONLINE SLEDOVANIE ŠKODY