Hlásenie PU

Text

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
  2. prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
  3. telefonicky na telefónnom čísle: +421 850 888 988
  4. osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
  5. písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
  6. prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v bodoch (1) až (5)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.