Stavebno-montážne poistenie

Text

Poistenie stavebných a montážnych prác zabezpečuje poistné krytie pre budované a montované dielo v čase jeho výstavby alebo montáže pre prípad škôd spôsobenými živelnými udalosťami, odcudzením, vadnou prácou alebo vadným materiálom. Okrem samotného budovaného alebo montovaného diela sú kryté aj stroje a strojné zariadenia, zariadenie samotného staveniska/miesta montáže, či okolité budovy a majetok vo vlastníctve poisteného. Produkt poskytuje aj ochranu v prípade zodpovednostných škôd voči tretím osobám. Poistenie sa dojednáva na takzvanom all-risks princípe, kryté sú všetky škody, ktoré nie sú z poistenia vylúčené. Tento typ poistenia je určený pre všetky subjekty podieľajúce sa na stavbe alebo montáži diela. Poistenými môžu byť investor, hlavný dodávateľ a všetci subdodávatelia stavebno-montážneho diela.

Text

Poistné krytie

Predmety poistenia a rôzne ďalšie pripoistenia sú navrhnuté tak, aby klienta ochránili pred rizikami súvisiacimi so stavebno-montážnou činnostou v čo najväčšej miere a plne zohľadňujú medzinárodné štandardy v tomto poistnom segmente.

Predmety poistenia, ktoré možno kryť týmto poistením:

 • samotné stavebné a montážne dielo
 • zariadenie staveniska a montáže
 • stavebné a montážne stroje a zariadenia, ktoré sa používajú pri budovaní alebo montáži samotného diela
 • majetok vo vlastníctve, v užívaní alebo v správe poisteného nachádzajúci sa v mieste poistenia a ktorý sa aktívne nepoužíva pri budovaní alebo montáži diela, no môže byť počas stavby a montáže poškodený
 • náklady, ktoré bude potrebné vynaložiť v súvislosti so vznikom poistnej udalosti, napríklad vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti, expresné príplatky, letecká preprava náhradných dielov, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas/v noci/v dňoch pracovného pokoja a voľna pri obnove poškodených vecí po poistnej udalosti
 • zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla tretej osobe v priamej súvislosti so stavebnými a montážnymi prácami
Text

Rozšírenie poistného krytia

Poistenie stavebno-montážných prác môže byť rozšírené o krytie:

 • vzájomnej, tzv. krížovej zodpovednosti za škody spôsobené si navzájom medzi subjektmi podieľajúcimi sa na budovaní stavebno-montážneho diela
 • záručných prác po odovzdaní budovaného diela
 • majetku skladovaného mimo miesta staveniska
 • vecí počas ich prepravy
 • chýb projektu

Súbory na stiahnutie

Stavebno-montážne poistenie poisťovňa Premium, poistenie počas stavby all-risks, montážne práce