Stavebno-montážne poistenie

Text

Toto poistenie sa dojednáva pre budované stavebné alebo montážne dielo a vzťahuje sa na materiál a veci, ktoré majú byť súčasťou budovaného diela a sú skladované, prepravované alebo premiestňované v mieste poistenia. Poistné krytie je poskytované v rozsahu poistenia proti všetkým rizikám (tzv. all risks poistenie) a poskytuje krytie proti všetkým škodám, okrem tých, ktoré sú vylúčené z poistenia v poistných podmienkach alebo poistnej zmluve.

Poistenie je možné rozšíriť o krytie:

  • zariadenia staveniska
  • stavebných / montážnych strojov a zariadení
  • nákladov vynaložených v súvislosti so vznikom poistnej udalosti (napr. vypratanie miesta poistenia, expresné príplatky, letecká preprava náhradných dielov, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas / v noci / v dňoch pracovného pokoja a voľna)
  • zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla v priamej súvislosti so stavebnými / montážnymi prácami

Tento typ poistenia je určený pre všetky subjekty podieľajúce sa na stavbe alebo montáži budovaného diela. Poistenými môžu byť investor, hlavný dodávateľ a subdodávateľ/-lia budovaného diela.

Súbory na stiahnutie

(aktuálne platné)

Všeobecné poistné podmienky pre STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE proti všetkým rizikám

.pdf 538 KB (platnosť od 01.03.2017)

Stavebno-montážne poistenie