Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

Text

Účelom poistenia profesijnej zodpovednosti za škodu je poskytnúť poistnú ochranu za škody spôsobené v dôsledku chýb a omylov pri výkone poistenej profesie tretej osobe. Pri mnohých profesiách je uzatvorenie poistenia profesijnej zodpovednosti vyžadované zákonom. 

Poistením profesijnej zodpovednosti za škodu sú kryté:

 • finančné škody spôsobené klientovi poisteného pochybením pri výkone poistenej profesie
 • pri vybraných profesiách je krytie rozšírené aj o škody na veci alebo na zdraví, za predpokladu, že to vyplýva z porušenia povinností. 
 • náklady právnej obhajoby poisteného v súvislosti s nárokom na náhradu škody uplatneným voči nemu vyplývajúceho z porušenia povinností pri výkone poistenej profesie
 • škoda na dokumentoch, ktoré poistený prevzal od klienta z účelom výkonu poistenej profesie
Text

Poisťované profesie

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu je možné dojednať pre nasledovné profesie:

 • audítori
 • daňoví poradcovia
 • účtovníci
 • realitné kancelárie
 • advokáti
 • správcovia konkurznej podstaty
 • notári
 • dražobníci
 • finanční sprostredkovatelia, finanční poradcovia 
 • znalci, tlmočníci, prekladatelia
 • autorizovaní inžinieri, autorizovaní architekti
 • stavbyvedúci, stavebný dozor
 • spoločnosti poskytujúce IT služby
 • akékoľvek ďalšie profesie na základe individuálnej požiadavky

Súbory na stiahnutie

Finančný agent a poradca sú zodpovední za škodu, poistenie finančného agenta a poradcu, poistenie zodpovednosti za škodu