Poistenie zodpovednosti za škodu advokáta

Text

Poistenie zodpovednosti za škodu advokáta sa vzťahuje na škody, ktoré môžu byť poisteným spôsobené v súvislosti s výkonom advokátskej činnosti v zmysle zákona 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poistenie sa vzťahuje na škody:

  • spôsobené advokátom alebo advokátskym spoločenstvom;
  • spolupracujúcimi advokátmi uvedenými v poistnej zmluve (v pozícii subdodávateľa);
  • koncipientami, ktorým je poistený advokát školiteľom;
  • inými pracovníkmi advokáta (administratívni pracovníci a praktikanti).

V základnom krytí:

  • sublimit 5.000 EUR pre škody na veciach, ktoré poistený prevzal od klienta za účelom výkonu profesie;
  • sublimit 20.000 EUR pre škody na nehnuteľnostiach, ktoré boli poistenému prenajaté alebo odovzdané do užívania na prevádzkovanie poistenej činnosti na základe písomnej dohody;
  • sublimit na jednu vec 2.500 EUR a spolu na viacero vecí počas poistného obdobia 10.000 EUR pre škody na odložených veciach zamestnancov (ak došlo pri ich krádeži k prekonaniu prekážky alebo iných opatrení proti ich krádeži);
  • sublimit na jednu vec 2.500 EUR a spolu na viacero vecí počas poistného obdobia 10.000 EUR pre škody na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov (ak došlo pri ich krádeži k prekonaniu prekážky alebo iných opatrení proti ich krádeži);
  • náklady obhajoby v súvislosti s nárokmi na náhradu škody vznesenými proti poistenému.

Súbory na stiahnutie

Finančný agent a poradca sú zodpovední za škodu, poistenie finančného agenta a poradcu, poistenie zodpovednosti za škodu