Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Text

Produkt PREMIOVÉ Bývanie ponúka v jedinej poistnej zmluve poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti chráni majetok poisteného pred náhodným poškodením, zničením alebo stratou, postavený je na tzv. all risk princípe, kryté sú všetky riziká okrem vylúčených. V produkte je krytá široká škála rôznych poistených vecí a nákladov, čo zabezpečuje jedno z najširších krytí na poistnom trhu. Produkt tiež ponúka poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti a poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti, ktoré chránia pred nárokmi vyplývajúcimi zo škod na majetku a zdraví tretích osôb. K poisteniu sú poskytované asistenčné služby, ktoré klientom poskytujú bezplatnú asistenciu v prípade technickej havárie, živelnej udalosti alebo zablokovania dverí.

Text

Poistenie nehnuteľnosti

Predmetom poistenia nehnuteľnosti je samotná nehnuteľnosť, či už je to byt, rodinný dom, chata alebo rozostavaná stavba. Poistiť tiež možno vedľajšie stavby ako sú hospodárska budova, altánok, prístrešok, chodník, parkovacia plocha, sauna, elektrická brána, tenisový kurt, vonkajší bazén, studňa, žumpa, septik. Ďalej je v ponuke poistenie garáže, stavebného materiálu, stavebných a záhradných mechanizmov. Klient má na výber až 3 rôzne spoluúčasti.

V rámci produktu je krytá široká škála poistených nákladov:

 • náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti, vrátane strhnutia stojacich častí, odvoz a uloženie trosiek na najbližšiu skládku odpadu
 • náklady na vyčistenie alebo vysušenie nehnuteľnosti, vedľajšej stavby a garáže po poistnej udalosti
 • náklady na obnovu nadzemných terénnych úprav ako sú skalky, kaskády, solitérne kamene, mulčovací materiál, či umelý trávnik
 • náklady vynaložené na škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi
 • náklady na uniknutú vodu
 • náklady na vyhľadanie prasknutého potrubia
 • náklady na vyčistenie studne, ak je jediným zdrojom pitnej vody
 • náklady na obnovu/opravu náhrobného kameňa alebo pomníka

K poisteniu nehnuteľnosti je možné dojednať poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Ide o poistenie škôd na zdraví a majetku tretích
osôb, ktoré vyplývajú z vlastníctva danej nehnuteľnosti. Ďalej sú kryté škody vyplývajúce z vykonávania svojpomocných stavebných prác, ktoré nevyžadujú
stavebné povolenie alebo udržiavacích prác na danej nehnuteľnosti. Limit poistného plnenia pre poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti si vyberá klient individuálne podľa svojich potrieb.

Text

Poistenie domácnosti

Predmetom poistenia sú všetky hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie nehnuteľnosti, slúžia na prevádzku poistenej domácnosti, veci slúžiace na zárobkovú činnosť alebo na uspokojovanie potrieb poisteného alebo jeho rodinných príslušníkov, nachádzajú sa v mieste poistenia. Poistiť možno dočasne alebo trvalo obývanú domácnosť. K dispozícii sú opäť až 3 rôzne spoluúčasti.

V rámci poistenia domácnosti možno pripoistiť:

 • cennosti
 • umelecké diela
 • stavebné súčasti domácnosti
 • bicykle

Krytý je veľký rozsah poistených vecí:

 • cudzie veci
 • veci v priestoroch tvoriacich príslušenstvo bytu
 • predĺžená záruka elektrospotrebičov
 • súčiastky motorových alebo nemotorových vozidiel
 • veci na nezasklených balkónoch, terasách, ktorých spodný okraj je vo výške viac ako 3 m nad okolitým terénom
 • potraviny v chladiacich a mraziacich zariadeniach
 • osobné doklady

Poisťovaná je široká škála nákladov:

 • náklady na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti
 • náklady na vyčistenie alebo vysušenie poistených vecí
 • náklady na skladovanie poistených vecí v prenajatých priestoroch po poistnej udalosti
 • náklady na náhradné ubytovanie po poistnej udalosti pre členov domácnosti
 • náklady na liečenie a pohreb domácich zvierat v súvislosti s úrazom
 • náklady na výmenu vložky zámky vstupných dverí do miesta poistenia

K poisteniu domácnosti je možné dojednať poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného a jeho rodinných príslušníkov za škodu spôsobenú pri bežnej činnosti v občianskom živote, v súvislosti s prevádzkou domácnosti, vykonávaním rekreačného športu, používania bicykla, kolobežky, trojkolky. Kryté sú škody spôsobené psom alebo mačkou, či vzniknuté v súvislosti s chovom domácich a iných drobných zvierat a včiel, ďalej škody vzniknuté v súvislosti s legálnou držbou a používaním strelnej zbrane na súkromné účely. Limit poistného plnenia pre poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti si vyberá klient individuálne podľa svojich potrieb. V ponuke je územná platnosť Slovensko alebo Európa.

Poistenie „Prémiové bývanie“