Poistenie prepravovaného nákladu

Text

Toto poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na prepravovanom hnuteľnom majetku, ktorý slúži prevádzkovej činnosti poisteného počas ich prepravy vykonávanej poisteným.

Prepravovaný majetok musí byť:

 • vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poisteného, alebo
 • v oprávnenom užívaní poisteného, alebo
 • prevzatý poisteným na základe písomnej zmluvy, objednávky alebo zákazkového listu za účelom poskytnutia služby

a vozidlo, ktorým sa vykonáva preprava je vo vlastníctve, spoluvlastníctve poisteného alebo v jeho výlučnom užívaní.

Poistenie sa vzťahuje aj na náklady vynaložené poisteným na odpratanie zvyškov poisteného nákladu po poistnej udalosti a dočasné uskladnenie a/alebo zabezpečenie náhradnej prepravy poisteného nákladu v prípade, ak sa vozidlo, s ktorým bola preprava vykonávaná stalo nepojazdným v dôsledku dopravnej nehody počas prepravy poisteného nákladu.

- ZÁKLADNÝ ROZSAH

 • Živelná udalosť
  • krupobitie
  • lavína
  • náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa s posádkou
  • pád stromov, stožiarov a iných predmetov
  • povodeň
  • požiar
  • priamy úder blesku
  • prudký vietor
  • výbuch
  • výbuch sopky
  • záplava
  • zemetrasenie
  • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy
 • Dopravná nehoda vyšetrovaná políciou príslušnou podľa miestu vzniku poistnej udalosti
 • Zrútenie stavby

- ROZŠÍRENÝ ROZSAH

 • poistné riziká v rozsahu ZÁKLADNÉHO KRYTIA a
 • krádež vlámaním do vozidla vrátane škôd spôsobených na náklade v priamej súvislosti
 • s vlámaním sa do vozidla
 • krádež vozidla
 • krádež v priamej súvislosti s dopravnou nehodou vozidla
 • lúpež

- ŠPECIÁLNY ROZSAH

Vzťahuje sa na poškodenie, zničenie alebo stratu poisteného nákladu spôsobeného poistnou udalosťou, ktorá nie je v poistných podmienkach alebo poistnej zmluve vylúčená (tzv. all risks poistenie).

Súbory na stiahnutie

(aktuálne platné)

Dotaznik pre poistenie prepravovaného nákladu

.pdf 392 KB (platnosť od 01.02.2017)

Osobitné poistné podmienky pre POISTENIE PREPRAVOVANÉHO NÁKLADU

.pdf 386 KB (platnosť od 01.01.2017)

Doplnkové poistné podmienky pre zabezpečenie prepravovaného nákladu

.pdf 368 KB (platnosť od 01.01.2017)