Poistenie prepravovaného nákladu

Text

Poistenie nákladu je poistným krytím hnuteľných veci počas ich prepravy, vykonávanej poisteným. Podmienkou je, aby prepravovaný majetok bol vo vlastníctve poisteného, v jeho oprávnenom užívaní alebo ich on prevzal na základe písomnej zmluvy, či objednávky za účelom poskytnutia služby. Zároveň vozidlo, ktorým sa vykonáva preprava je vo vlastníctve, spoluvlastníctve poisteného alebo v jeho výlučnom užívaní. Poistenie poskytuje klientovi ochranu v prípade živelnej poistenej udalosti, havárie vozidla, či krádeže a lúpeže. Poistenie kryje aj dočasné uskladnenie alebo zabezpečenie náhradnej prepravy nákladu v prípade dopravnej nehody, ak sa vozidlo stalo nepojazdným. Poistenie sa vzťahuje ďalej na náklady na odpratanie zvyškov poisteného nákladu po poistnej udalosti. V základnom krytí poskytujeme širšiu územnú platnosť ako je bežne a kryjeme prepravu nákladu na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Poľska. Podľa konkrétnych potrieb klienta vieme poskytnúť ešte širšiu územnú platnosť. Toto poistenie sa nevzťahuje na zásielky prepravované podľa zmluvy o preprave veci s dopravcom, alebo zasielateľskej zmluvy.

Text

Základné poistné krytie 

Základné poistné krytie kryje prepravovaný náklad v prípade poškodenia v zmluve menovanými živelnými rizikami:

 • požiar
 • výbuch
 • krupobitie
 • lavína
 • náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa s posádkou
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov
 • povodeň
 • priamy úder blesku
 • prudký vietor
 • výbuch sopky
 • záplava
 • zemetrasenie
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy
 • dopravná nehoda vyšetrovaná políciou príslušnou podľa miestu vzniku poistnej udalosti
Text

Rozšírené poistné krytie

Rozšírené poistné krytie poskytuje ochranu voči všetkým živelným rizikám v rozsahu základného poistného krytia a navyše poistenie sa rozširuje o tieto riziká:

 • krádež vlámaním do vozidla vrátane škôd spôsobených na náklade v priamej súvislosti
 • s vlámaním sa do vozidla
 • krádež vozidla
 • krádež v priamej súvislosti s dopravnou nehodou vozidla
 • lúpež
Text

Špeciálne poistné krytie

Špeciálne poistné krytie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu poisteného nákladu spôsobeného poistnou udalosťou, ktorá nie je v poistných podmienkach alebo poistnej zmluve vylúčená, ide o takzvané all-risks poistenie. Toto poistné krytie poskytuje prepravovanému nákladu najširšiu ochranu.

Súbory na stiahnutie