Poistenie prepravovaného nákladu

Text

Toto poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na prepravovanom hnuteľnom majetku, ktorý slúži prevádzkovej činnosti poisteného počas ich prepravy vykonávanej poisteným.

Prepravovaný majetok musí byť:

 • vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poisteného, alebo
 • v oprávnenom užívaní poisteného, alebo
 • prevzatý poisteným na základe písomnej zmluvy, objednávky alebo zákazkového listu za účelom poskytnutia služby

a vozidlo, ktorým sa vykonáva preprava je vo vlastníctve, spoluvlastníctve poisteného alebo v jeho výlučnom užívaní.

Poistenie sa vzťahuje aj na náklady vynaložené poisteným na odpratanie zvyškov poisteného nákladu po poistnej udalosti a dočasné uskladnenie a/alebo zabezpečenie náhradnej prepravy poisteného nákladu v prípade, ak sa vozidlo, s ktorým bola preprava vykonávaná stalo nepojazdným v dôsledku dopravnej nehody počas prepravy poisteného nákladu.

- ZÁKLADNÝ ROZSAH

 • Živelná udalosť
  • krupobitie
  • lavína
  • náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa s posádkou
  • pád stromov, stožiarov a iných predmetov
  • povodeň
  • požiar
  • priamy úder blesku
  • prudký vietor
  • výbuch
  • výbuch sopky
  • záplava
  • zemetrasenie
  • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy
 • Dopravná nehoda vyšetrovaná políciou príslušnou podľa miestu vzniku poistnej udalosti
 • Zrútenie stavby

- ROZŠÍRENÝ ROZSAH

 • poistné riziká v rozsahu ZÁKLADNÉHO KRYTIA a
 • krádež vlámaním do vozidla vrátane škôd spôsobených na náklade v priamej súvislosti
 • s vlámaním sa do vozidla
 • krádež vozidla
 • krádež v priamej súvislosti s dopravnou nehodou vozidla
 • lúpež

- ŠPECIÁLNY ROZSAH

Vzťahuje sa na poškodenie, zničenie alebo stratu poisteného nákladu spôsobeného poistnou udalosťou, ktorá nie je v poistných podmienkach alebo poistnej zmluve vylúčená (tzv. all risks poistenie).

Dokumenty na stiahnutie: