Poistenie majetku

Text

Týmto poistením je možné chrániť nehnuteľný a hnuteľný majetok v rozsahu zvolenom v závislosti na konkrétnych potrebách poisteného.

Predmetom poistenia môže byť ako majetok vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poisteného, tak majetok vo vlastníctve tretej osoby, ktorý poistený užíva na základe písomnej dohody alebo prevzal pri poskytovaní služby na základe písomnej zmluvy, objednávky alebo zákazkového listu.

Toto poistenie je možné kombinovať v rámci jednej poistnej zmluvy spolu s poistením strojov a elektroniky, poistením prerušenia prevádzky, poistením prepravovaného nákladu a poistením zodpovednosti za škodu a dosiahnuť tým komplexné poistenie s prehľadnou kontrolou nákladov vynaložených na poistenie.

- ZÁKLADNÉ ŽIVELNÉ POISTENIE

 • náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa s posádkou
 • náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa bez posádky
 • požiar
 • priamy úder blesku
 • výbuch

- ROZŠÍRENÉ ŽIVELNÉ POISTENIE

 • aerodynamický tresk
 • dym
 • krupobitie
 • lavína
 • náraz motorového vozidla vedeného poisteným
 • náraz motorového vozidla vedeného inou osobou ako poistený
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov
 • prudký vietor
 • tiaž snehu alebo námrazy
 • výbuch sopky
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy

- POVODEŇ, ZÁPLAVA

- ZEMETRASENIE

- VODOVODNÁ ŠKODA

Vodovodnou škodou sa rozumie nečakaný a náhly únik vody, pary alebo kvapaliny:

 1. vnútri budovy alebo stavby z pevne zabudovaných vodovodných alebo kanalizačných potrubí, vykurovacích, klimatizačných, solárnych alebo hasiacich systémov, vrátane pripojených sanitárnych zariadení, armatúr alebo zariadení pripojených na tieto systémy
 2. z vnútorných potrubí určených na odvod atmosférických zrážok
 3. z nádrží o objeme väčšom ako 50 litrov

- ROZBITIE SKLA

- ODCUDZENIE ALEBO VANDALIZMUS

 • krádež vlámaním, lúpež
 • vandalizmus
 • preprava peňazí

Poistenie v rozsahu Základného živelného poistenia, Rozšíreného živelného poistenia, povodne, záplavy, zemetrasenia a vodovodnej škody sa automaticky vzťahuje aj na škody na poistenej veci spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do budovy otvormi, ktoré vznikli poškodením stavebných súčastí budovy v dôsledku poistených rizík.

Súbory na stiahnutie

(aktuálne platné)

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku

.pdf 481 KB (platnosť od 01.02.2017)

Osobitné poistné podmienky pre ŽIVELNÉ POISTENIE

.pdf 435 KB (platnosť od 01.02.2017)

Doplnkové poistné podmienky pre ŽIVELNÉ POISTENIE

.pdf 371 KB (platnosť od 01.01.2017)

Osobitné poistné podmienky pre POISTENIE MAJETKU PRE PRÍPAD ODCUDZENIA A...

.pdf 380 KB (platnosť od 01.01.2017)

Zmluvne dojednania pre sposoby zabezpecenia majetku proti odcudzeniu

.pdf 346 KB (platnosť od 01.01.2017)

Poistenie majetku