Poistenie majetku

Text

Poistenie majetku chráni nehnuteľný a hnuteľný majetok v zvolenom rozsahu v závislosti na konkrétnych potrebách klienta. Predmetom poistenia môže byť ako majetok vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poisteného, tak aj majetok vo vlastníctve tretej osoby, ktorý poistený užíva na základe písomnej dohody alebo prevzal pri poskytovaní služby na základe písomnej zmluvy, či objednávky. Rozsah poisťovaného majetku je prispôsobený konkrétnym potrebám klienta chrániť sa voči živelným rizikám.

Objem poisťovaného majetku, nazývaný poistná hodnota, je v poistnej zmluve vyjadrený poistnou sumou. Poistná suma tak predstavuje najvyššiu hranicu poistného plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti. Poistná hodnota je určená v poistnej zmluve konkrétnou cenou, ktorá predstavuje spôsob výpočtu výšky poistného plnenia. Najčastejšie používaná je nová cena, ktorá predstavuje náklady na obnovenie poškodenej veci alebo znovunadobudnutie zničenej veci - rovnakého druhu a v rovnakej kvalite.

Text

Poistené riziká

Majetok sa poisťuje voči rizikám, ktoré môžu spôsobiť jeho poškodenie, či zničenie. Majetok možno poistiť voči menovaným rizikám, ktoré sú v poistnej zmluve uvedené. Tento spôsob poisťovania je u klientov preferovaný. Druhý spôsob poistenie je postavený na takzvanom all-risks princípe, kedy je majetok poistený voči všetkým rizikám okrem tých, ktoré sú v poistnej zmluve vylúčené.

Poistenie voči menovaným rizikám:

 • základné živelné poistenie: náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa s posádkou, náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa bez posádky, požiar, priamy úder blesku, výbuch
 • rozšírené živelné poistenie: aerodynamický tresk, dym, krupobitie, lavína, náraz motorového vozidla vedeného poisteným, náraz motorového vozidla vedeného inou osobou ako poistený, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, prudký vietor, tiaž snehu alebo námrazy, výbuch sopky, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy
 • povodeň, záplava
 • zemetrasenie
 • vodovodná škoda, ktorou sa rozumie nečakaný a náhly únik vody, pary alebo kvapaliny vnútri budovy alebo stavby z pevne zabudovaných vodovodných alebo kanalizačných potrubí, vykurovacích, klimatizačných, solárnych alebo hasiacich systémov, vrátane pripojených sanitárnych zariadení, armatúr alebo zariadení pripojených na tieto systémy, alebo z vnútorných potrubí určených na odvod atmosférických zrážok a z nádrží o objeme väčšom ako 50 litrov
 • rozbitie skla
 • krádež, lúpež a vandalizmus
Text

Pripoistenia

V rámci poistenia majetku je možné pripoistiť aj dodatočné náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s poistnou udalosťou. V ponuke máme štandardné pripoistenia, ktoré sú bežnou praxou na poistnom trhu. Klientom však vieme ponúknuť aj špecifické pripoistenia, ktoré zohľadňujú ich konkrétnu situáciu.

Ponuka pripoistení:

 • náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti
 • náklady na odstránenie škôd na stavebných súčastiach
 • náklady na demontáž a remontáž nepoškodených poistených vecí v súvislosti s opravou alebo výmenou vecí poškodených pri poistnej udalosti
 • náklady na opravu zvonku umiestnených predmetov na budovách, napr. firemné štíty a reklamné tabule
 • náklady na obnovu nosičov vrátane dát a záznamov na nich uložených
 • pripoistenie cenností v trezore a pri ich preprave
 • pripoistenie umeleckých predmetov a výstavných modelov
 • návrat DPH odvedenej do štátneho rozpočtu v prípade krádeže

Súbory na stiahnutie

Neživotné poistenie majetku podnikatelov a firiem, nehnuteľností, budov, cena