Spoločnosť

Text

PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť založená v roku 2015 podľa práva štátu Gibraltár a licencia na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bola vydaná v roku 2016 regulátorom The Gibraltar Financial Services Commission (www.fsc.gi).

V súvislosti s rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie (proces známy pod označením Brexit) spoločnosť PREMIUM Insurance Company Limited presunula svoje sídlo na Maltu z dôvodu zachovania prístupu spoločnosti na jednotný európsky trh.

V súčasnosti je spoločnosť PREMIUM Insurance Company Limited registrovaná v Registri spoločností na Malte pod registračným číslom: C 91171, odkiaľ pôsobí na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti vydaného The Malta Financial Services Authority (https://www.mfsa.com.mt ) dňa 26. marca 2019.

Vyššie uvedené zmeny týkajúce sa štátu sídla spoločnosti PREMIUM Insurance Company Limited, jej licencie a orgánu dohľadu nemajú žiadny vplyv na obchodné vzťahy spoločnosti PREMIUM Insurance Company Limited so svojimi obchodnými partnermi a klientmi. Všetky poistné či iné zmluvy uzatvorené spoločnosťou PREMIUM Insurance Company Limited zostávajú naďalej v platnosti a práva a povinnosti zmluvných strán založené týmito zmluvami zostávajú zachované v plnom rozsahu.

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

PREMIUM Insurance Company Limited je od 1. 2. 2017 zapísaná do Registra partnerov verejného sektora zriadeného na základe zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu je zároveň zapísaná do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predstavenstvo spoločnosti PREMIUM Insurance Company Limited tvoria:

  • Andrew Ian Baker
  • Stephen Charles Quinn
  • Ing. Mojmír Vedej
  • JUDr. Marek Benko, LLM
  • Karl Micallef
  • Marcin Klugowski