Poistenie prerušenia prevádzky

Text

Škoda na majetku väčšieho rozsahu spôsobená živelnou udalosťou ako sú požiar, povodeň, víchrica, či iné býva sprevádzaná finančným stratami, ktoré môžu výrazne ovplyvniť existenciu podniku. Poistenie prerušenia prevádzky sa vzťahuje na obmedzenie alebo celkové prerušenie poistenej prevádzky v dôsledku vzniknutej škody na poistenom majetku. Poistenie kryje stratu na hrubom zisku (z predaja tovaru, vlastných výrobkov alebo poskytovaných služieb) v dôsledku prerušenej prevádzky podniku, zvýšené prevádzkové náklady účelne vynaložené s cieľom znížiť pokles obratu a fixné náklady (napr. platy a mzdy, splátky a úroky z úverov, poistné, náklady na prenájom, náklady na udržanie patentových práv, reklama a inzercia vopred uzavretá, energie, náklady na údržbu budov a zariadení a iné), ktoré podnik musí uhrádzať a to až do momentu obnovenia stavu výroby, ktorý bol pred majetkovou poistnou udalosťou alebo uplynutia doby ručenia. Doba ručenia je časové obdobie, počas ktorého poisťovateľ ručí za škody v dôsledku prerušenia prevádzky. Začína okamihom vzniku vecnej škody a končí v okamihu, kedy už škoda z prerušenia prevádzky nevzniká, najneskôr však do doby dojednanej v poistnej zmluve. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na poistnej udalosti vyjadrenej konkrétnym počtom dní alebo kombináciou percentuálnej a počtom dní. 

Text

Prerušenie prevádzky je nadstavbové poistenie majetku, jeho zmyslom je ochrana proti poklesu zisku resp. straty pozície na konkurenčnom trhu počas obdobia obnovovania chodu poškodenej či zničenej výrobnej jednotky  následkom živelnej udalosti. Cieľom poistenia je kompenzovať ušlý zisk, resp. náklady a to až do takej miery, ako keby vôbec poistná udalosť nenastala. Dôležitý fakt je, že sa jedná o poistenie nadstavbové, čo znamená, že sa nedá dojednať samostatne, ale len ako nadstavba majetkového poistenia. 

Súbory na stiahnutie