Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Text

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu predstavuje jednu z foriem finančného krytia podnikateľa v súvislosti so zodpovednosťou za environmentálnu škodu, ktorá môže byť spôsobená jeho pracovnou činnosťou.

Environmentálna škoda je škoda na (i) chránených druhoch a chránených biotopoch, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na dosahovanie alebo udržiavanie priaznivého stavu ochrany chránených druhov a chránených biotopov s výnimkou už skôr identifikovaných nepriaznivých účinkov vzniknutých následkom konania prevádzkovateľa, na ktoré bol výslovne oprávnený v súlade s osobitným predpisom; škoda na (ii) vode, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na ekologický, chemický alebo kvantitatívny stav vôd alebo na ekologický potenciál vôd s výnimkou nepriaznivých účinkov ustanovených v osobitnom predpise, alebo škoda na (iii) pôde spočívajúca v znečistení pôdy predstavujúcom závažné riziko nepriaznivých účinkov na zdravie v dôsledku priameho alebo nepriameho zavedenia látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov na pôdu, do pôdy alebo pod jej povrch.

Poistenie sa vzťahuje prostredníctvom jednotného poistného krytia na:

  • preventívne opatrenia;
  • zmierňujúce opatrenia;
  • nápravné opatrenia;
  • technické náklady;
  • škodu na veci;
  • škodu na zdraví;
  • náklady právnej obhajoby.
Enviro poistenie