O nás

Text

Spoločnosť PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť založená v roku 2015 podľa práva štátu Gibraltár a licencia na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bola vydaná v roku 2016 regulátorom The Gibraltar Financial Services Commission (www.fsc.gi). 

V súvislosti s rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie (proces známy pod označením Brexit) spoločnosť PREMIUM Insurance Company limited presunula svoje sídlo na Maltu z dôvodu zachovania prístupu spoločnosti na jednotný európsky trh.


V súčasnosti je spoločnosť PREMIUM Insurance Company Limited registrovaná v Registri spoločností na Malte pod registračným číslom: C 91171, odkiaľ pôsobí na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti vydaného The Malta Financial Services Authority (https://www.mfsa.com.mt) dňa 26. marca 2019.


Vyššie uvedené zmeny týkajúce sa štátu sídla spoločnosti PREMIUM Insurance Company Limited, jej licencie a orgánu dohľadu nemajú žiadny vplyv na obchodné vzťahy spoločnosti PREMIUM Insurance Company Limited so svojimi obchodnými partnermi a klientmi. Všetky poistné či iné zmluvy uzatvorené spoločnosťou PREMIUM Insurance Company Limited zostávajú naďalej v platnosti a práva a povinnosti zmluvných strán založené týmito zmluvami zostávajú zachované v plnom rozsahu.


PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovateľa služieb usadiť sa, a to prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.


PREMIUM Insurance Company Limited je od 1. 2. 2017 zapísaná do Registra partnerov verejného sektora zriadeného na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu je zároveň zapísaná do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Predstavenstvo spoločnosti PREMIUM Insurance Company Limited tvoria:


Mojmír Vedej – výkonný predseda predstavenstva

Vysoko rešpektovaný profesionál s viac ako 24 ročnými skúsenosťami v oblasti poisťovníctva, ktorý v minulosti zastával vedúce pozície v spoločnostiach ako AIG, Allianz či Respect Slovakia.


Marcin Klugowski – výkonný člen predstavenstva a finančný riaditeľ 

Autorizovaný účtovník s takmer 15 ročnými skúsenosťami vo finančnej oblasti vrátane skúseností v oblasti regulácie poisťovníctva, finančného reportingu v zmysle Solvency II a IFRS pravidiel, ako aj vrátane skúseností so samotným riadením poisťovne.


Marek Benko – výkonný člen predstavenstva

Uznávaný právnik s viac ako 17 ročnými skúsenosťami v poisťovníctve vrátane poskytovania právnych služieb v oblasti finančného sprostredkovania a v zastupovaní klientov v konaniach o náhradu škody.


Sean Agius – výkonný člen predstavenstva a manažér zodpovedný za riadenie rizík a kontrolu dodržiavania legislatívy

Autorizovaný profesionál s viac ako 27 ročnými skúsenosťami v oblasti poisťovníctva, v ktorej pôsobil vo vrcholovom manažmente viacerých komerčných poisťovní, pričom sa špecializuje najmä na riadenie rizík a kontrolu dodržiavania legislatívy. Zároveň pôsobí ako lektor vo viacerých maltských vzdelávacích finančných inštitúciách a okrem iného vykonáva lektorskú činnosť aj na University of Malta. 


Steve Quinn – nezávislý nevýkonný člen predstavenstva

Profesionál s rozsiahlymi znalosťami o medzinárodnom finančnom trhu, ktorý v minulosti pôsobil aj ako riaditeľ pre oblasť Európy spoločnosti Artex Risk Solutions so sídlom na Gibraltári.


Karl Micallef – nezávislý nevýkonný člen predstavenstva

Autorizovaný finančný analytik s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v oblasti investícií, pričom sa zameriava najmä na poskytovanie investičných riešení pre poisťovne a na zamestnanecké dôchodkové systémy.

Orgán dohľadu
Orgánom vykonávajúcim dohľad nad činnosťou spoločnosti PREMIUM Insurance Company Limited je The Malta Financial Services Authority.

Dokumenty na stiahnutie: