Základné informácie o spôsobe vybavovania sťažností

Body

Spoločnosť PREMIUM Insurance Company Limited, so sídlom Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta, Maltská republika / Malta,  zapísaná v Registri spoločností Malta pod registračným číslom: C 91171 (ďalej len „poisťovňa“), konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka číslo: 3737/B, IČO: 50 659 669, v rozsahu svojej pôsobnosti prijíma, eviduje a vybavuje ako sťažnosti podania fyzických alebo právnických osôb, ktorými

 • sa domáhajú ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože k ich ohrozeniu alebo poškodeniu došlo činnosťou alebo nečinnosťou poisťovne, alebo,
 • upozorňujú na konkrétne nedostatky v činnosti poisťovne, najmä na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, poistných podmienok, interných predpisov alebo na iné negatívne javy týkajúce sa činnosti poisťovne.

Za sťažnosť sa nepovažuje podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré

 • je dopytom a ktorým sa nikto nedomáha svojich práv, alebo,
 • ktorým sa upozorňuje na činnosť tretích osôb bez právneho vzťahu k poisťovni, alebo,
 • ktorým sa namietajú určité skutočnosti, resp. odvolania voči rozhodnutiu, ktoré riešia vecnú stránku (napr. odvolanie voči výške poistného plnenia) a z obsahu nevyplýva, že majú charakter sťažnosti i keď bude takéto podanie formálne označené ako sťažnosť

Sťažnosť na činnosť poisťovne je možné podať:

 • písomne na jednej z nasledovných adries: PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika alebo PREMIUM Insurance Company Limited, Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, Česká republika,
 • osobne na ktoromkoľvek pracovisku poisťovne počas prevádzkovej doby,
  elektronicky zaslaním na e – mail: 
  staznosti@premium-ic.sk,
  vyplnením kontaktného webového formulára, ktorý nájdete 
  TU. Pri vypĺňaní kontaktného webového formulára nezabudnite, prosím, vybrať príslušnú hodnotu (sťažnosť). 

Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, v akej veci je sťažnosť podaná, proti komu sťažnosť smeruje a čoho sa sťažovateľ domáha. Za účelom operatívneho vyriešenia sťažnosti je vhodné aby sťažovateľ okrem identifikačných údajov uviedol svoju kontaktnú adresu, telefónny kontakt alebo e-mailovú adresu.

Pri neúplných informáciách a dokladoch, zdôvodňujúcich sťažnosť, potrebných pre správne posúdenie sťažnosti môže poisťovňa od sťažovateľa vyžiadať ich doplnenie. 

Sťažnosti budú vybavované bezodkladne po ich prijatí, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia sťažnosti. Ak z vážnych dôvodov nie je možné v tejto lehote sťažnosť vybaviť, je možné túto lehotu predĺžiť najviac na 60 kalendárnych dní odo dňa prijatia sťažnosti. O predĺžení lehoty a dôvodoch predĺženia poisťovňa do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia sťažnosti informuje sťažovateľa.

Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti pri sťažnostiach podaných na činnosť poisťovne na území Slovenskej republiky, upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.