Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (Poistenie D&O)

Text

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti sa vzťahuje na škody, ktoré môžu spôsobiť manažéri (členovi štatutárnych orgánov alebo iní vedúci zamestnanci uvedení v poistnej zmluve) pri výkone ich funkcií v obchodnej spoločnosti alebo v družstve.

Poistenie sa vzťahuje na:

  • škody spôsobené priamo spoločnosti pre, ktorú poistené osoby vykonávajú činnosť;
  • škody spôsobené poistenými osobami, ktoré musela spoločnosť vyplatiť inej osobe a následne ich úhradu požaduje od poistenej osoby;
  • náklady obhajoby v súvislosti s nárokmi na náhradu škody vznesenými proti poistenému;

Možnosť pripoistenia ďalších nákladov (náklady obhajoby; náhrada strát za účasť na súdnom pojednávaní a pod.)

Územné krytie: celý svet s výnimkou USA a Kanady.

Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.

 

Súbory na stiahnutie

(archív)

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie D&O zodpovednosti za škodu PREMIUM VPPZ DO

.pdf 335 KB (platnosť od 01.02.2017 do 01.01.2018)

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (Poistenie D&O)