Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (Poistenie D&O)

Text

Pokiaľ sa manažér dopustí porušenia povinností pri výkone svojej funkcie člena orgánu spoločnosti, ručí celým svojím majetkom ako voči spoločnosti tak aj voči jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám, na rozdiel od pracovno-právnej legislatívy, ktorá určuje maximálnu hranicu ručenia zamestnanca voči zamestnávateľovi. Akcionár, spoločník, veriteľ, no predovšetkým samotná spoločnosť majú zo zákona právo žiadať náhradu škody priamo od člena orgánu spoločnosti.

Ekonomicky najefektívnejším a ľahko dostupným nástrojom na ochranu majetku spoločnosti a osobného majetku fyzických osôb, ktoré sú vo funkciách členov orgánov týchto spoločností je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti. Poistenie kryje celý rozsah zákonnej zodpovednosti členov orgánov spoločnosti stanovenej nielen Obchodným zákonníkom, ale aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Poistenie dojednáva spoločnosť, poistená je fyzická osoba – každý minulý, súčasný alebo budúci člen predstavenstva spoločnosti, člen dozornej rady spoločnosti, konateľ spoločnosti, člen kontrolnej komisie spoločnosti, prokurista spoločnosti alebo ekvivalentná pozícia v zmysle práva iných krajín. Poistenie je možné dojednať pre všetky typy obchodných spoločností, automaticky aj pre ich dcérske spoločnosti, ako aj pre štátne podniky, príspevkové a neziskové organizácie.

Text

Poistné krytie

Poistením sú kryté škody spôsobené priamo spoločnosti. Nárok je uplatnený priamo vočipoistenému a poistený je povinný priamo odškodniť poškodeného. Poisťovňa nahrádza škodu priamo poškodenému. Poistením sú ďalej kryté škody spôsobené tretej osobe, ktoré musela spoločnosť vyplatiť za poisteného. Nárok je uplatnený priamo voči poistenému, poistený za škodu zodpovedá, avšak náhradu škody poskytne spoločnosť za poisteného. Poisťovňa následne nahrádza škodu spoločnosti. Okrem samotnej finančnej škody poistenie kryje aj náklady spojené s obhajobou poisteného, právnym zastúpením a samotným súdnym procesom, pokiaľ k nemu dôjde, prípadne náklady spojené s mimosúdnym vyrovnaním.

Text

Rozšírené poistné krytie

V rámci poistenia D&O je možné tiež dojednať:

  • náklady na styk s verejnosťou a zachovanie dobrého mena
  • náhradu strát za účasť na súdnom pojednávaní
  • náklady na extradičné konanie – náklady na vydanie poisteného do cudziny
  • náklady na obranu v konaní proti osobnej slobode alebo majetku
  • náklady na osobné potreby v súvislosti so zabavením majetku
  • náklady na peňažnú záruku v súdnom konaní
  • náklady obhajoby v súvislosti so škodou na majetku alebo na zdraví

Súbory na stiahnutie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (Poistenie D&O)