Malí a strední podnikatelia

Text

Produkt PREMIOVÉ Podnikanie poskytuje komplexné poistné krytie pre malých a stredných podnikateľov. V poistení majetku poskytuje poistnú ochranu až do výšky 4 milióny Eur a v poistení zodpovednosti za škodu je maximálny ponúkaný limit vo výške 1 milión Eur. Poistenie poskytuje komplexné 360 stupňové krytie poistných rizík, ktorým môže byť podnikanie vystavené. Okrem štandardného poistenia nehnuteľného, hnuteľného majetku a k ním príslušnej širokej škály doplnkových predmetov poistenia, poskytuje aj poistnú ochranu v prípade prerušenia prevádzky, poistenie prepravných a technických rizík. V zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou, či vadným výrobkom podnikateľa ponúka aj krytie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti, zodpovednosti za environmentálnu škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O). K poisteniu sú bezplatné asistenčné služby.

Produkt PREMIOVÉ Podnikanie je určený pre malé a stredné podniky. Ide o firmy, ktoré majú do 50 zamestnancov a ich obrat je do 10 miliónov Eur. Môžu to byť právnické osoby ako napríklad akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditné spoločnosti, družstvá, obce, ale aj podnikajúce fyzické osoby ako sú živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, či slobodné povolania.

Text

Výhody a prednosti produktu

  • JEDNODUCHOSŤ a RÝCHLOSŤ dojednania poistenia – žiadne náročné dotazníky, či otázky pre klienta, ponuka poistenia je k dispozícii okamžite po zadaní základných údajov o potrebách klienta

  • Komplexnosť ponuky - 360° KRYTIE - komplexná ponuka všetkých rizík pre klienta - doplnkové predmety poistenia k poisteniu Majetku, ďalej Prerušenie prevádzky, Preprava, Technické riziká, Vlastnícka zodpovednosť, Environmentálna zodpovednosť, D&O sú v cene základného poistného s limitom 2 000 Eur.

  • Hlavné a doplnkové predmety poistenia môžu byť podľa potreby klienta poistené na ľubovoľný limit poistného plnenia, tento limit je s AUTOMATICKOU OBNOVOU.

  • „ALL RISKS“ krytie v poistení majetku – ide o poistný princíp krytia všetkých rizík okrem vylúčených, čo minimalizuje problémy pri likvidácii poistnej udalosti

  • TOLERANCIA PODPOISTENIA do 15% pre všetkých klientov, čo je výhodou pri kolísaní objemu majetku klienta.

  • MIESTO POISTENIA nie je uvádzané v poistnej zmluve – krytie je podľa účtovnej evidencie klienta – sťahovanie a presuny majetku medzi prevádzkami nepredstavujú problém v poistnom krytí.

  • ÚZEMNÁ PLATNOSŤ pre stroje a elektroniku, prepravu a všeobecnú zodpovednosť je už v cene základného poistného rozšírená - Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, ďalej je ponúkaná možnosť rozšíriť územnú platnosť na Európsku úniu alebo celú Európu.

  • FRANŠÍZA ako forma spoluúčasti klienta – poisťovňa likviduje škodu až od dohodnutej výšky franšízy a pri jej úhrade už neodpočítava klientovi spoluúčasť. Do dohodnutej výšky sa však poisťovňa škodou vôbec nezaoberá.

  • Uzatvorenie poistnej zmluvy sa deje výlučne ELEKTRONICKY a vznik poistenia je ZAPLATENÍM. Poistná zmluva vrátané všeobecných poistných a ostatných zmluvných podmienok je v elektronickej podobe zasielaná klientovi emailom. Zmluvu už nie je potrebné fyzicky podpisovať.

Súbory na stiahnutie

Premiove podnikanie - leták