Ako postupovať v prípade poistnej udalosti? Tu je kompletný návod

Dátum
29 máj 2024
Body

Poistná udalosť je nepríjemnosť, ale pokiaľ máte uzatvorené vhodné poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnosti alebo poistenie zodpovednosti za škodu a suma poistného plnenia zodpovedá reálnej hodnote poškodeného majetku, je ľahšie zachovať pokoj a rozvahu. Všetko treba dôkladne zdokumentovať a začať čo najskôr riešiť škodovú udalosť.

 

Každá nehnuteľnosť a domácnosť by mala byť poistená kombináciou majetkového a zodpovednostného poistenia. Poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnostipoistenie zodpovednosti za škodu sú pritom tri rozdielne poistenia, ktoré kryjú škodu vzniknutú na rôznych veciach a vzájomne sa dopĺňajú.

Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľný majetok – teda na stavbu, dom, byt, chatu a na nehnuteľný majetok, ktorý k nehnuteľnosti patrí (napr. garáž, bazén, záhradný domček, altánok). Tu si treba vždy overiť, či sú prislúchajúce stavby automatický zahrnuté do poistenia, alebo sa na ne vzťahujú nejaké limity.

Poistenie domácnosti zas zahŕňa všetko vybavenie – nábytok, elektrospotrebiče, cennosti, peniaze, umelecké predmety, pracovné stroje, doklady, zbrane a strelivo, hudobné nástroje či športové náradie.

Túto dvojicu poistení ideálne dopĺňa postenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím stranám, tá kryje škody, ktoré spôsobíte vy alebo vaši rodinní príslušníci (vrátane detí, domácich zvierat či ľudí, ktorí sú u vás na návšteve), susedom alebo inej tretej strane.

Pri výbere poistenia je vhodné poradiť sa s finančným poradcom alebo maklérom, ktorý odporučí aj všetky druhy dôležitých pripoistení.

 

Rýchle konanie

V prípade, že nastane škodová udalosť, treba potom, ako sa zabráni šíreniu škody, čo najdôkladnejšie zdokumentovať. Pomáhajú fotografie a videá.

Poistná udalosť

Následne treba o poistnej udalosti čo najskôr informovať svoju poisťovňu. Tá má zvyčajne niekoľko spôsobov, ako sa s ňou dá skontaktovať kedykoľvek v priebehu 24 hodín každý deň v týždni.

Poisťovňu môžete informovať rôznymi kanálmi, ktorými komunikuje so svojimi klientmi. Všetky tieto spôsoby sú rovnako platné a relevantné.

Konkrétne je možné nahlásiť škodovú udalosť telefonicky, mailom, poštou, osobne na obchodnom mieste poisťovateľa, prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia alebo cez online formulár na hlásenie škody.

Poisťovňa poistnej udalosti pridelí číslo alebo iný druh kódu (označenia), ktorý bude patriť konkrétnej nahlásenej škodovej udalosti. Udalosť pridelí svojmu likvidátorovi a ten s vami bude ďalej komunikovať.

 

Dôkazy a správy

Poisťovňa môže v prípade škodovej udalosti žiadať nielen fotodokumentáciu udalosti, ale aj ďalšie dôkazy ako doklad toho, že poistník nezanedbal svoje povinnosti.

Môže žiadať napríklad revíznu správu o udržiavaní spotrebičov na plyn (kotol, sporák), revíznu správu dokumentujúcu stav elektrického vedenia, ak bolo menené, či revíznu správu o údržbe vykurovacieho zariadenie, komína a dymovodu.

Poistná udalosť

Odporúčame odkladať si (aspoň v elektronickej forme) doklady o nákupe spotrebičov, resp. iných drahších hnuteľných vecí (športové potreby, drahé oblečenie, nábytok, obrazy a pod.) rovnako ako doklady o inštalácii a zapojení spotrebičov (varná doska, fotovoltické panely, infra panely a pod.) na to oprávnenou osobou.

 

Kedy a komu sa vypláca odškodnenie?

Na základe vzniknutej škody na majetku alebo zdraví, a s ohľadom na rozsah škody, resp. ujme na zdraví a ich následkov, likvidátor poisťovne stanoví sumu, ktorú poisťovňa vyplatí poistenému, teda majiteľovi poistenia, resp. osobe, ktorá je v poistnej zmluve uvedená ako oprávnená osoba.

Poistná udalosť

Ak je poistná zmluva dobrá a poistná suma zodpovedá rizikám a hodnote hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ktorý kryje, poisťovňou vyplatená suma by mala zodpovedať nákladom na opravu, resp. zadováženie si rovnakej veci alebo veci porovnateľného typu, druhu, kvality a parametrov.

Riešenie škodovej udalosti od jej nahlásenia po vyplatenie škody poisťovňou môže trvať rádovo niekoľko dní až týždňov. Likvidáciu škodovej udalosti môže poistník urýchliť tým, že má k dispozícii všetky dokumenty relevantné pre poisťovňu.

 

Špecifické prípady

Ak je poistenie nehnuteľnosti vinkulované v prospech banky alebo stavebnej sporiteľne, odškodnenie bude vyplatené poskytovateľovi úveru.

Poisťovňa potom osloví príslušnú banku so žiadosťou o devinkuláciu, teda uvoľnenie poistného plnenia v prospech klienta. Ak banka udelí súhlas poisťovni, tá následne vyplatí plnenie za poškodený majetok priamo klientovi.

Poistná udalosť

Ku škodovej udalosti môže dôjsť aj v dôsledku zle vykonanej rekonštrukcie nehnuteľnosti. Náhradu škody si v tomto prípade treba žiadať od spoločnosti, ktorá rekonštrukciu vykonala.

Ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám, s náhradou škody by nemal byť problém. S poisťovňou v tomto prípade komunikuje spoločnosť, ktorá robila rekonštrukciu.

Ak vinník nemá poistenie zodpovednosti a škodu neuhradí z vlastných prostriedkov, je možné sa náhrady škody domáhať v občianskoprávnom konaní.