Často kladené otázky

AKO NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ?
Poistnú udalosť môžete nahlásiť elektronicky(online), telefonicky, alebo poštou. Viac informácií nájdete na webstránke v časti: Likvidácia > Hlásenie PU
KTO SÚ VLASTNÍCI POISŤOVNE PREMIUM?
VLASTNÍKOM POISŤOVNE JE SPOLOČNOSŤ PREMIUM INVESTMENT GROUP S.R.O., KTOREJ VLASTNÍCI SÚ TRANSPARENTNE ZAPÍSANÍ V REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA:

https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/9696
KTORÉ PRODUKTY POISŤOVŇA POSKYTUJE?
POISŤOVŇA V SÚČASNOSTI PONÚKA VIACERÉ POISTNÉ PRODUKTY AKO:

Poistenie majetku- Živelné poistenia vrátane ALL RISKS
Poistenie majetku- Odcudzenie a vandalizmus
Poistenie majetku- Preprava
Poistenie majetku- Lom strojov - Stroje a elektronické zariadenia
Poistenie majetku a lomu strojov - Prerušenie prevádzky
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vrátane:
Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku
Poistenie D&O
Poistenie environmentálnych rizík
Poistenie profesných zodpovedností
Špeciálne druhy poistení – podľa požiadaviek klientov
KEDY POISŤOVŇA ZAČALA SVOJU ČINNOSŤ?
Spoločnosť získala licenciu zo strany Finacial Servis Commision dňa 16.12.2016 a zároveň bola dňa 29.12.2016 zapísaná do obchodného registra PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu.
AKÉ VÝHODY POISŤOVŇA PONÚKA?
- Flexibilita krytia / poistných podmienok
- Online prístup do systému + ku škodám
- Asistenčné služby aj pre podnikateľov
- Možnosť podielu na zisku z poistnej zmluvy
- AA+ rating Zaisťovateľa
- Vysoké lokálne kompetencie na poisťovanie
- Bez chorôb „veľkej poisťovne“
- Pre sprostredkovateľov atraktívne provízie
- Slovenská poisťovňa
AKO FUNGUJE LIKVIDÁCIA POISTNÝCH UDALOSTÍ?
Likvidáciu poistných udalostí nám zabezpečuje spoločnosť TRACK CLAIM SLOVAKIA s.r.o., ktorá disponuje moderným informačným systémom registrujúci všetky pohyby súvisiace s nahlásenou poistnou udalosťou.

SPOLOČNOSŤ TRACK CLAIM SLOVAKIA S.R.O. ZABEZPEČUJE NASLEDOVNÉ AKTIVITY V RÁMCI RIEŠENIA POISTNÝCH UDALOSTÍ:

-registráciu poistnej udalosti,
-obhliadku po poistnej udalosti,
-výpočet škody,
-administratívu poistnej udalosti,

Kompletný spis posiela na revíziu do poisťovne, ktorá posúdi nárok na poistné plnenie a vyplatí odškodnenie.
AKO JE SPOLOČNOSŤ FINANČNE ZAISTENÁ PROTI VYSOKÝM ŠKODÁM?
Dôležitou súčasťou finančnej stability , solventnosti a dostatočnej poisťovacej kapacity je kvalita zaistných služieb.

Náš zaistný program tvoria spoločnosti s minimálnym ratingom „A“ udeleným ratingovými spoločnosťami Standard &Poor´s a AM Best. Lídrom nášho zaistného programu je Hannover RE s ďalšími zaisťovateľmi VIG RE, Polish RE (FairFax).

NAŠE UPISOVACIE KAPACITY SÚ NASLEDOVNÉ:

- Poistenie majetku a technické riziká 15 000 000 EUR
- Katastrofické riziká 10 000 000 EUR
- Poistenie zodpovednosti za škodu 5 000 000 EUR
JE MOŽNÝ KONFLIKT ZÁUJMOV OSÔB, KTORÉ SÚČASNE VLASTNIA POISŤOVŇU A AJ SPROSTREDKOVATEĽSKÚ SPOLOČNOSŤ?
Spoločnosť PREMIUM Insurance Company robí všetky kroky, ktoré od nej možno požadovať, aby akýkoľvek obchodný partner alebo klient neboli zvýhodňovaní vo vzťahu k iným obchodným partnerom, alebo klientom, a aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov.

SPOLOČNOSŤ PREMIUM INSURANCE COMPANY NASTAVUJE INTERNÉ PROCESY A PRAVIDLÁ VÝKONU SVOJEJ ČINNOSTI TAK, ABY :

- vždy uprednostňovala oprávnené záujmy klienta pred akýmikoľvek záujmami spoločnosti PREMIUM Insurance Company,
- dodržiavala mlčanlivosť,
- zabezpečovala rovnaké zaobchádzanie so všetkými samostatnými finančnými agentmi a obchodnými partnermi,
- dodržiavala všeobecne záväzné právne predpisy

tak, aby nedochádzalo k porušovaniu práv a oprávnených záujmov klientov, všetkých samostatných finančných agentov a obchodných partnerov, s ktorými spoločnosť PREMIUM Insurance Company spolupracuje.

GARANCIOU FUNGOVANIA SPOLOČNOSTI PREMIUM INSURANCE COMPANY SÚ TIEŽ NASLEDOVNÉ PILIERE ZABEZPEČUJÚCE PREDCHÁDZANIU VZNIKU KONFLIKTU ZÁUJMOV:

- tvrdé legislatívne požiadavky vo vzťahu ku konfliktu záujmov, či už zo strany gibraltárskej právnej úpravy, ale aj slovenskej právnej úpravy,
- vnútorné predpisy a nastavenia procesov predchádzania vzniku konfliktu záujmov,
- osobná integrita osôb pracujúcich v spoločnosti PREMIUM Insurance Company,
- obchodné vedenie spoločnosti situované na Gibraltáre.

Veríme, že spoločnosť PREMIUM Insurance Company je na začiatku svojho dlhoročného úspešného príbehu a teda akékoľvek neférové konanie je pre nás jednoducho neprijateľné.