Asistenčné služby

Text

ODSTRÁNENIE PRÍČINY HAVARIE 

Inštalatérske práce, kanalizáca, Kúrenár

  130 EUR

Čistenie kanalizácie, Kominár, Odvoz suti

Zámočník (otvorenie dverí), Sklenár, Elektrikár,

Použitý drobný materiál (spojovací materiál, tesnenie a pod.)

20 EUR

Príjazd technika na miesto škody

Bez obmedzenia

NÚDZOVÁ PREVÁDZKA (v prípade, že nehnuteľnosť je z dôvodu havárie neobývateľná)

Krátkodobé náhradné ubytovanie (hotel, atď.), alebo Transport mobiliára

2 noci, do 435 EUR

Transport mobiliára

435 EUR

Uskladnenie mobiliára

len organizovanie

Ochrana nezabezpečenej nehnuteľnosti

48 hod, do 660 EUR

Doprava poisteného k osobe určenej

Taxi, max. 80 EUR