Zmeny v poistení profesijnej zodpovednosti sprostredkovateľov poistenia

Dátum
15 May 2020
Samostatný finančný agent a finančný poradca musia byť v zmysle zákona poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva pred začatím ich vykonávania a toto poistenie musí trvať po celú dobu trvania zápisu v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia.
Body

Národná banka Slovenska vydala dňa 16.12.2019 Metodické usmernenie povinnému poisteniu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. Metodické usmernenie nadobudne účinnosť dňa 12.6.2020. 

Poisťovňa PREMIUM Insurance Company upravila rozsah svojho produktu v maximálnej možnej miere tak, aby spĺňal odporúčania uvedené v tomto usmernení Národnej banky Slovenska. Produkt samozrejme spĺňa všetky zákonom požadované podmienky a rozsah poistenia.

Najpodstatnejšou požiadavkou na zmenu v rozsahu krytia je dojednanie automatického pripoistenia predĺženej doby na uplatnenie nárokov na náhradu škody minimálne 7 rokov po skončení poistenia. Okrem tejto zmeny boli odstránené a upravené viaceré výluky z poistenia, ktoré NBS odporúča detailnejšie špecifikovať.

Image
poisťovňa, poistenie, sprostredkovanie poistenia, poistenie profesijnej zodpovednosti, Poistenie profesijnej zodpovednosti SFA

Poisťovňa PREMIUM je pripravená plne vyhovieť požiadavkám na dojednanie nového alebo úpravu existujúceho poistenia profesijnej zodpovednosti sprostredkovateľov.

Dotazník pre poistenie zodpovednosti za škodu sprostredkovateľa poistenia nájdete tu > >  

Image
Sprostredkovanie poistenia, poistenie profesijnej zodpovednosti a finančný agent a finančný poradca sú zodpovední za škodu