Company ID Data

Body
Business name: PREMIUM Insurance Company Limited
Seat: 68 George Borg Olivier Street, St. Julian’s, STJ 1081, Maltská republika / Malta
Registration: Register of the Republic of Malta, registration number: C 91171
  konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky
Business name: PREMIUM Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Seat: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Registration: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vl.č. 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX