Poistenie zodpovednosti za škodu

Text

Predmetom poistenia:

je právnym predpisom uložená zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú inému (tretej osobe).

 • Ak bolo v poistnej zmluve dohodnuté poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti, poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:

 1. vyplývajúcu z vlastníctva poistenej nehnuteľnosti, poistenej vedľajšej stavby alebo poistenej garáže, nachádzajúcej sa na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve a pozemkov, na ktorých sa poistená nehnuteľnosť, poistená vedľajšia stavba alebo poistená garáž nachádza,

 2. spôsobenú pri vykonávaní stavebných prác nevyžadujúcich stavebné povolenie vykonaných svojpomocne na poistenej nehnuteľnosti,

 3. spôsobenú osobami vykonávajúcimi pre poisteného stavebnú činnosť na poistenej nehnuteľnosti, poistenej vedľajšej stavbe alebo poistenej garáži pri týchto činnostiach,

 4. spôsobenú pri svojpomocnom vykonávaní udržiavacích prác.

 • Ak bolo v poistnej zmluve dohodnuté poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti, poistenie sa vzťahuje za zodpovednosť poisteného alebo jeho rodinných príslušníkov za škodu spôsobenú:

 1. pri bežnej činnosti v občianskom živote,

 2. v súvislosti s prevádzkou domácnosti,

 3. v súvislosti s užívaním rodinného domu, bytu a ich zvyčajného príslušenstva,

 4. v súvislosti s užívaním garáže,

 5. psom, ktorého majiteľom je poistený,

 6. v súvislosti s chovom domácich a iných drobných zvierat a včiel,

 7. z vykonávania rekreačného športu, vrátane lyžovania a snowboardovania na vyznačených tratiach a jazdy na koni a rekreačného používania malých bezmotorových plavidiel nepodliehajúcim registrácii plavidiel v zmysle platných právnych predpisov, vrátane plachetníc s plochou plachiet do 12 m2 a windsurfov,

 8. z vlastníctva a používania bicykla, kolobežky a trojkolky poháňaných výlučne ľudskou silou,

 9. v súvislosti s legálnou držbou a používaním strelnej zbrane na súkromné účely s výnimkou poľovačky.