Poistenie „Prémiové bývanie“

Text

Poistenie nehnuteľností a domácností chráni poisteného pred rizikami súvisiacimi s náhodným poškodením majetku, produkt zahŕňa aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré chráni pred škodami spôsobenými poistenými osobami na majetku a zdraví tretích osôb v rozsahu stanovenom v poistnej zmluve a v dokumentoch, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva.

Poistenie „Prémiové bývanie“