Poistenie nehnuteľnosti

Text

Predmetom poistenia sú:

  1. nehnuteľnosti (hlavné budovy):

-byt

-rodinný dom,

-chata,

-rozostavaná stavba,

  1. vedľajšie stavby vo vlastníctve poisteného uvedené v poistnej zmluve na tej istej adrese ako hlavná budova,

  2. garáž vo vlastníctve poisteného uvedené v poistnej zmluve na tej istej adrese ako hlavná budova, alebo inej adrese ako hlavná budova.

Doplnkovým poistením k poisteniu nehnuteľnosti je poistenie:

  1. stavebného materiálu,

  2. stavebných / záhradných mechanizmov, ak sa nachádzajú v mieste poistenia.

Rozsah poistenia a limity poistného plnenia

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu poisteného majetku alebo poistenej nehnuteľnosti alebo poistenej vedľajšej stavbe alebo poistenej garáži, spôsobené rizikom ktoré nie je vylúčené v týchto poistných podmienkach, poistnej zmluve alebo zmluvných dojednaniach.

 

POISTNÉ KRYTIE PRE POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI, VEDĽAJŠÍCH STAVIEB A GARÁŽE

1. Poistné riziká (výška poistného krytia platí pre jedno poistné riziko uvedené v skupine rizík v jednom riadku)

Limity poistného plnenia

Krádež, Lúpež

2 500,00 EUR

Vandalizmus

1 000,00 EUR

Spodná voda

300,00 EUR

Nepriamy úder blesku, prepätie, podpätie

1 200,00 EUR

Skrat / prepätie / podpätie na elektromotore

800,00 EUR

2. Poistené náklady

Limity poistného plnenia 

Náklady na vypratanie miesta poistenia vrátane strhnutia stojacich častí poistenej nehnuteľnosti, poistenej vedľajšej stavby alebo poistenej garáže, odvoz trosiek a iných zvyškov na najbližšiu skládku odpadu a náklady na ich uloženie alebo zničenie v súvislosti s opravou alebo znovunadobudnutím poškodených, zničených alebo stratených vecí po poistnej udalosti

10% z výšky poistnej sumy

Náklady na vyčistenie alebo vysušenie poistenej nehnuteľnosti, poistenej vedľajšej stavby, poistenej garáže po poistnej udalosti

10% z výšky poistnej sumy

Náklady na vyhľadanie prasknutého potrubia (náklady na prácu (rozkopanie, rozbúranie) a náklady na použitie prístroja alebo stroja)

500,00 EUR

Náklady na vyčistenie studne, ktorá je príslušenstvom poistenej nehnuteľnosti a jediným zdrojom pitnej vody po poistnej udalosti

500,00 EUR

Náklady vynaložené na škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi

600,00 EUR

Náklady na obnovu/ opravu náhrobného kameňa alebo pomníka

400,00 EUR

Náklady na uniknutú vodu

400,00 EUR

POISTNÉ KRYTIE PRE

DOPLNKOVÉ POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI, VEDĽAJŠÍCH STAVIEB A GARÁŽE

Poistené veci

Limity poistného plnenia

Stavebný materiál

max. 5 000,00 EUR

Stavebné / záhradné mechanizmy

max. 7 000,00 EUR