Poistenie domácnosti

Text

Predmetom poistenia sú:

  • všetky hmotné hnuteľné veci, okrem vecí z poistenia vylúčených, ktoré tvoria zariadenie nehnuteľnosti, slúžia na prevádzku poistenej domácnosti, veci slúžiace na zárobkovú činnosť alebo na uspokojovanie potrieb poisteného alebo jeho rodinných príslušníkov, nachádzajú sa v mieste poistenia
  • stavebné súčasti, ak je ich poistenie dohodnuté v poistnej zmluve
  • cudzie veci nachádzajúce sa v mieste poistenia uvedenom ak ich poistený používa na základe písomného zmluvného vzťahu s právnickou osobou, ktorá je oprávnená na požičiavanie alebo prenájom vecí a poistený je povinný podľa ustanovení predmetnej zmluvy vec opraviť, obstarať novú, alebo poskytnúť peňažnú náhradu za jej poškodenie, zničenie, stratu, krádež alebo lúpež

Rozsah poistenia a limity poistného plnenia

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu poistenej veci, spôsobené rizikom ktoré nie je vylúčené v týchto poistných podmienkach, poistnej zmluve alebo zmluvných dojednaniach.
Poistenie sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú na veciach (potravinách) v chladiacich alebo mraziarenských zariadeniach, ktoré sú poistenou vecou, v dôsledku výpadku dodávky elektrickej energie. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku plánovaných odstávok elektrickej energie, ktoré bolo vopred oznámené poistenému alebo poistníkovi príslušným dodávateľom.

1. Poistené riziká (výška poistného krytia platí pre jedno poistné riziko uvedené v skupine rizík v jednom riadku)

Limity poistného plnenia

Vandalizmus po vlámaní/pri pokuse o vlámanie

100% z výšky poistnej sumy

Vandalizmus

1 000,00 EUR

Predĺžená záruka elektrospotrebičov

400,00 EUR

Spodná voda

300,00 EUR

Nepriamy úder blesku, Prepätie, Podpätie

1 000,00 EUR

2. Poistené veci

 Limity poistného plnenia

Veci na nezasklených balkónoch, terasách, ktorých spodný okraj je vo výške viac ako 3 m nad okolitým terénom

400,00 EUR

Veci v priestoroch tvoriacich príslušenstvo bytu

1 000,00 EUR

Potraviny v chladiacich a mraziacich zariadeniach

250,00 EUR

Cudzie veci

10% z výšky poistnej sumy

Cennosti

1000,00 EUR pre všetky poistné udalosti spolu vzniknuté počas

1 poistného obdobia

Umelecké diela

Elektronické a optické zariadenia

Súčiastky motorových alebo nemotorových vozidiel

400,00 EUR

Lúpež vecí mimo miesta poistenia:

500,00 EUR pre všetky poistné udalosti spolu vzniknuté počas 1 poistného obdobia

Cennosti

Umelecké diela

Elektronické a optické zariadenia

2. Poistené veci

Limity poistného plnenia

Športové náradie

500,00 EUR pre všetky poistné udalosti spolu vzniknuté počas 1 poistného obdobia

Osobné doklady

200,00 EUR

3. Poistené náklady

Limity poistného plnenia 

Náklady na liečenie a pohreb domácich zvierat

300,00 EUR

Náklady na výmenu vložky zámky vstupných dverí do miesta poistenia

250,00 EUR

Náklady na náhradné ubytovanie po poistnej udalosti pre členov domácnosti

2 500,00 EUR, max.

6 mesiacov

Vyčistenie alebo vysušenie poistených vecí

15% z výšky poistnej sumy pre domácnosť

Náklady na skladovanie poistených vecí v prenajatých priestoroch po poistnej udalosti

300,00 EUR

POISTNÉ KRYTIE PRE

DOPLNKOVÉ POISTENIE K DOMÁCNOSTI

Poistené veci

Limity poistného plnenia

Cennosti

max. 10 000,00 EUR

Umelecké diela

max. 5 000,00 EUR

Elektronické a optické zariadenia

max. 10 000,00 EUR

Špeciálne sklá a presklenia

max. 2000,00 EUR

Záhradné vybavenie

max. 2 000,00 EUR

Skrat / prepätie / podpätie na elektromotore

max. 300,00 EUR

Stavebné súčasti v domácnosti

max. 30 000 EUR

Športové náradie

max. 5 000 EUR

Iné

max. 2 000 EUR