Produkt „PREMIOVÉ BÝVANIE“ posúva kvalitu produktov pre tento segment poistenia na vyššiu úroveň

Dátum
15 feb 2021
Začiatkom roka 2021 uviedla naša poisťovňa na trh novelu produktu „PREMIOVÉ BÝVANIE“, v ktorom ponúka klientom nové produktové riešenia a možnosti.
Body

V článku Produkt „PREMIOVÉ BÝVANIE“ posúva kvalitu produktov pre tento segment poistenia na vyššiu úroveň sa dočitate:

Prostredníctvom tohto produktu poskytuje široké krytie poistných rizík, ktorými môžu byť vystavení vlastníci, resp. nájomcovia bytov a rodinných domov. Každý produkt má svoj rukopis, za ktorým je konkrétny človek, ktorý stojí za celou myšlienkou produktu. V uvedenej súvislosti sme oslovili nášho kolegu, Milana Holinďáka, zodpovedného u nás za manažment produktov a položili sme mu niekoľko otázok k novinkám:

Čo bolo cieľom aktuálnej novely produktu?

Základnou ambíciou bolo dosiahnuť jednotnú filozofiu všetkých retail produktov našej spoločnosti t.z. zjednotiť filozofiu produktu PREMIOVÉ BÝVANIE s už aktívnymi produktami PREMIOVÉ PODNIKANIE, ktorý je určený malým a stredným podnikateľom a PREMIOVÉ BYTOVÉ DOMY, ktorý je určený správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Naším cieľom bolo dosiahnuť odlíšenie sa od konkurencie a poskytnutie vyššej kvality produktu, ako bolo doteraz na poistnom trhu v SR bežné. Veríme, že sa nám to podarilo.

poistenie nehnuteľnosti a domácností (rodinný dom, byt, stavba) skúsenosti, neživotné poistenie Prémiové bývanie

Spomenutá bola jednotná filozofia produktu, čo to prakticky znamená?

Pokiaľ je mi známe, tak sme jediná poisťovňa na poistnom trhu v SR, ktorá prostredníctvom všetkých retail produktov ponúka krytie rizík typu ALL RISKS = ALL IN ONE – všetko v jednom. Hlavný zmysel tohto typu krytia je záujem predchádzať zamietaniu nárokov na plnenie. Z tohto pohľadu je to teda jedinečný prístup ku klientom, na ktorý v minulosti klienti v súvislosti s poistením neboli zvyknutí.

Obsahuje produkt ešte niečo, čo podporuje uvedenú jednotnú filozofiu produktu?

Áno, jednotná filozofia je aj v štruktúre a obsahu poistných podmienok, čo zjednodušuje orientáciu klientov, ale hlavne finančných agentov v našich produktoch. Postačuje, ak poznajú napr. produkt PREMIOVÉ PODNIKANIE a veľmi jednoducho si naštudujú produkt PREMIOVÉ BÝVANIE a platí to samozrejme aj opačne. Tieto produkty sú, napr. čo sa týka obsahu rizík, takmer identické. A uvedené je podporené aj aplikáciou určenou na tvorbu ponúk a návrhov poistných zmlúv, ktorá pre uvedené produkty obsahuje maximum zhodných postupov a podobný dizajn.

Spomenuté bolo aj poskytnutie vyššej kvality produktu, o aké parametre sa jedná?

Menilo sa viacero parametrov produktu. V prvom rade to boli limity poistného plnenia pre poistné riziká, predmety poistenia aj poistené náklady. Tieto limity sú prehľadne uvedené v osobitnom dokumente Rozsah poistného krytia a limity poistného plnenia. Ďalej sa do produktu zaviedol pojem FRANŠÍZA ako forma spoluúčasti klienta – poisťovňa likviduje škodu až od dohodnutej výšky franšízy a pri jej úhrade už neodpočítava klientovi spoluúčasť t.z. poistenie je dojednané bez spoluúčasti klienta na škode. A zjednodušený bol aj výpočet poistného, znížené boli sadzby poistného a navýšené limity pre poistenie stavieb, hnuteľných vecí, ale aj zodpovednosti za škodu, do ktorých je možné dojednať poistenie.

Chcel by si ešte doplniť niečo na záver?

Každý produkt má svoj rukopis, za ktorým je konkrétny človek, ktorý stojí za celou myšlienkou produktu.

Milana Holinďák - Product Management Director

Verím, že vzhľadom na uvedenú filozofiu a parametre, je produkt na našom trhu výnimočný a posúva kvalitu poistenia v tomto segmente na vyššiu úroveň. Globalizácia prináša štandardizáciu produktov bez ohľadu na špecifiká a potreby trhu, ja však dúfam, že náš produkt naopak reflektuje potreby a špecifiká slovenského trhu a stane sa medzi klientami a finančnými agentami všeobecne obľúbený.

Image
Poisťovňa Premium a kvalita poistenia v segmente neživotného poistenia, Premium produkty poistenia