Poistenie nie je administratívnou formalitou

Dátum
10 jún 2021
Pri žiadosti o hypotekárny úver na financovanie vysnívanej nehnuteľnosti, refinancovanie existujúcej hypotéky, klient prirodzene venuje pozornosť najmä získaniu tých najvýhodnejších podmienok. Klienti očakávajú čo najnižšiu splátku, dlhšiu fixáciu či výhodnejšiu úrokovú sadzbu.
Body

V článku Poistenie nie je administratívnou formalitou sa dočitate:

 

Jednou z podmienok čerpania hypotéky v banke je aj podmienka zabezpečenia zakladanej nehnuteľnosti prostredníctvom jej poistenia a vinkulácia poistného plnenia v prospech banky. Častokrát je táto podmienka považovaná akoby za nutné zlo, ktorým banka dopĺňa už tak dlhý zoznam podmienok čerpania. Pre klienta však poistenie nehnuteľnosti nie je len automatickým „krížikom“ v dotazníku k získaniu hypotéky, prípadne k získaniu zľavy z úrokovej sadzby v banke.

Zjednodušený pohľad klienta

Poistenie pri čerpaní hypotéky vnímajú klienti ako formálnu podmienku banky na jej odsúhlasenie. Nejde však o žiadnu administratívnu nutnosť, ale naopak, o potrebu, ktorá vychádza z primárneho záujmu obidvoch strán – tým primárnym záujmom je bezpečnosť ako banky, tak aj klienta! Dôležité je uvedomiť si obidve roviny – motiváciu klienta a motiváciu banky pre poistenie nehnuteľnosti. Jedna strana si berie hypotéku, zaväzuje sa ju niekoľko rokov až desaťročí splácať, druhá strana poskytuje značné finančné prostriedky a chce si zabezpečiť ich návratnosť.

Poistenie v záujme oboch strán

Image
Zuzana Lauermannová - čo je to vinkulácia, poistenie nehnutelnosti, domu a bytu pri hypotéke, vinkulácia pri hypotéke kryje

Poistnou udalosťou (napr. zničenie domu alebo bytu požiarom, výbuchom plynu – viď známu udalosť v Prešove, ale aj inými typmi škôd, s ktorými sa mnohí už stretli, alebo v budúcnosti stretnú) nekončí vzťah medzi klientom a bankou. Klient naďalej musí splácať hypotéku (aj v prípade, že mu byt/dom napr. vyhorí) a naopak, banka naďalej očakáva návratnosť finančných prostriedkov, ktoré klientovi poskytla na kúpu nehnuteľnosti. Preto banky trvajú na poistení nehnuteľnosti alebo rozostavanej stavby ešte pred poskytnutím hypotéky.

V prípade škodovej udalosti takto banka získa istotu, že si klient nehnuteľnosť opraví a vráti do pôvodného stavu potrebného k zábezpeke hypotéky. Na druhej strane zase klient má s poistením istotu, že nehnuteľnosť bude môcť bez vynaloženia dodatočných vlastných prostriedkov, aj v prípade poistnej udalosti, znovu dostať do pôvodného stavu a naďalej ju aj plnohodnotne využívať a byť schopný aj naďalej splácať svoj záväzok banke.

Veľmi jednoduché aj logické

Banka očakáva zodpovedný prístup klienta, klient chce zase do budúcnosti istotu, že nebude musieť splácať hypotéku za nehnuteľnosť, ktorá je napr. po poistnej udalosti neužívateľná. Téma, pri ktorej by mal byť každý klient ostražitý, je najmä kvalita poistenia danej nehnuteľnosti. Po dobu, kedy je nehnuteľnosť predmetom záložného práva banky, je výsostným záujmom klienta mať najkvalitnejšie poistenie čo do rozsahu, skladby rizík, zodpovedajúcich poistných súm, s minimom výluk, aby si tak neohrozil splácanie svojej hypotéky z nedostatku zdrojov, prípadne neprišiel o vytúženú nehnuteľnosť, na ktorú by si mohla uplatniť právo banka, v prípade, že by ju kvôli poistnej udalosti prestal splácať.

Princíp krytia všetkých rizík

Filozofia nášho produktu PREMIOVÉ BÝVANIE pre poistenie bytov, rodinných domov a hnuteľných vecí (domácnosť) vychádza z jedinečného princípu krytia všetkých rizík, tzv. All Risks krytie. Poistením stavby (byt, rodinný dom) kryjeme priamu fyzickú škodu spôsobenú VŠETKÝMI RIZIKAMI, t. j. akoukoľvek náhodnou udalosťou, či je to požiar, živelná udalosť (víchrica, povodeň, záplava, úder blesku atď.), odcudzenie, vodovodná udalosť, ďalšie doplnkové udalosti a iné v poistnej zmluve nevylúčené náhodné udalosti.

poistenie nehnuteľností, domácností, bytu a domu pri hypotéke vinkulácia, nehnuteľnosť a poistenie pri hypotéke

Jednou z podmienok čerpania hypotéky v banke je aj podmienka zabezpečenia zakladanej nehnuteľnosti prostredníctvom jej poistenia a vinkulácia poistného plnenia v prospech banky.

Zuzana Lauermannová - Sales Director 

Asistenčné služby v poistení

Dôležitou súčasťou produktu PREMIOVÉ BÝVANIE je aj automatické poskytovanie Asistenčných služieb, ktoré klient môže využiť v prípade vzniku poistnej udalosti a využiť napr. príjazd technika na miesto havárie, ochranu nezabezpečenej nehnuteľnosti (napr. po požiari), pomoc pri transporte osobných vecí, zariadenia domácnosti do skladu mimo miesta poistenia a ďalšie dôležité asistenčné služby pre poškodených v prípade technickej havárie a iných obdobných situáciách.

Image
Poisťovňa Premium - Prémiové bývanie - poistenie nehnuteľnosti (domácnosti) a vinkulácia pri hypotéke kryje