Nový vietor na poistnom trhu v SR

Dátum
12 mar 2021
V časopise „Združenie bytov pre lepšiu správu bytových domov“ (ZLSBD) napísali nasledujúci článok o našej spolupráci.
Body

V článku Nový vietor na poistnom trhu v SR sa dočitate:

S našim novým partnerom v oblasti poistenia, spoločnosťou PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu (PREMIUM IC Ltd.), sme pripravili exkluzívnu dohodu pre našich členov. Sme radi, že sa nám podarilo po už podpísanej exkluzívnej dohode ohľadom bezplatného pripoistenia čistej finančnej škody pre spoločenstvá vlastníkov,priniesť práve dohodu, ktorá pre správcov alebo spoločenstvá prináša nové možnosti v oblasti komplexného poistenia bytových domov. Ako prvé a jediné združenie na Slovensku vám prinášame spoluprácu s poisťovňou, ktorá prišla na poistný trh s jedinečnými novinkami a benefitmi. Otvára sa nový pohľad na možnosti dojednania poistných podmienok vo vašich poistných zmluvách a podpísaním tejto dohody sme pre pripravili mimoriadny projekt, ktorý naše združenie vie ponúknuť v rámci členstva ZLSBD

Našim členom chce Združenie pre lepšiu správu bytových domov v každom smere uľahčiť výkon správy a podávať aktuálne novinky vo všetkých oblastiach správy, či už je to právne alebo odborné poradenstvo na otázky, s ktorými sa pri správe bytového domu stretávate, ale zároveň dať možnosť dojednať tie najvýhodnejšie podmienky v každej oblasti prostredníctvom spolupracujúcich partnerov združenia.

V tomto roku sme zaradili pre stávajúcich, ale aj pre nových klientov do portfólia našej spoločnosti Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o aj spoluprácu s poisťovňou PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu (ďalej len PREMIUM IC Ltd.). Nakoľko radi napredujeme a prinášame novinky na poistnom trhu v oblasti komplexného poistenia bytových domov, berieme si preto za povinnosť Vás o tejto skutočnosti informovať. Keď sa skĺbi „prémiová poisťovňa s prémiovým poistením“, tak môže vzniknúť len kvalitný produkt na trhu v poistení bytových domov, ktorý v tomto roku pripravila pre svojich klientov poisťovňa PREMIUM IC Ltd., ktorá týmto produktom udala nový pohľad na poistenie bytových domov.

Poďme si však najskôr predstaviť poisťovňu PREMIUM IC Ltd., ktorá na našom poistnom trhu pôsobí už nejaký ten rôčik, presnejšie na prelome rokov 2016/2017 kedy získala licenciu na poskytovanie poisťovacích služieb v rámci Európskej únie. Sto percent akcií poisťovne vlastní slovenská spoločnosť a tak je PREMIUM IC Ltd. jedinou poisťovňou na Slovensku, ktorá má rýdzo slovenský kapitál. Ako čisto slovenská poisťovňa tak kombinuje výhodu znalostí domáceho prostredia s dlhoročnými skúsenosťami ľudí, ktorí aktívne pracujú v poisťovníctve vyše 20 rokov a patria medzi špičku v svojom odbore.

Image
Premium - Mojmír Vedej o Slovenskom poistovníckom trhu, založenie poisťovne Premium IC, neživotné poistenie majetku

Obrazom kvality a bezpečnosti poistenia každej poisťovne je jej zaistný program a štruktúra zaisťovateľov, ktorých poisťovňa využíva. Preto si aj v tomto PREMIUM IC Ltd. zvolilo jednu z 3 TOP zaisťovní na svete – HANNOVER Re. Vďaka svojej sile, ratingu a konzervatívnemu prístupu je tak pre poisťovňu, ale i pre klientov zárukou, aj v prípade tých najväčších, katastrofických škôd. Pre PREMIUM IC Ltd. je však hlavne dôležitý fakt, že táto TOP svetová zaisťovňa sa na zaistnom programe podieľa kontinuálne už od začiatku fungovania poisťovne a udržiava si tak podiel 50%. PREMIUM IC Ltd. tak kladie dôraz na absolútnu bezpečnosť poistenia všetkých rizík v poisťovni. Zároveň je to však pre poisťovňu zaväzujúce, nakoľko spolupráca s takouto svetovou zaisťovňou vyžaduje splnenie kvalitatívnych štandardov a požiadaviek na profesionalitu upísania poistných rizík.

Oslovili sme predsedu predstavenstva PREMIUM IC Ltd., pána Mojmíra Vedeja a položili sme mu niekoľko otázok, ktoré by poisťovňu priblížili bližšie k ľudom, ktorí sa so značkou Premium stretávajú po prvýkrát.

 

Založenie čisto slovenskej poisťovne je na Slovensku raritou. Čo bolo spúšťacím krokom alebo kedy sa zrodila myšlienka, ktorá viedla k založeniu slovenskej poisťovne, ktorá si za tak krátku dobu vybudovala svoje postavenie na poistnom trhu?

Image
Poisťovňa Premium a poistenie Premiové Bytové domy a Združenie bytov pre lepšiu správu bytových domov - ZLSBD

Keďže majitelia poisťovne PREMIUM IC Ltd., vrátane mňa, pracujeme v poisťovacom biznise na Slovensku každý z nás už minimálne 25 rokov, myšlienka založenia poisťovne bola dlhodobejšia, nebolo to rozhodnutie zo dňa na deň. Dlho sme sa pohrávali s myšlienkou založiť lokálnu slovenskú poisťovňu z viacerých dôvodov, z ktorých spomeniem len niekoľko – všetky poisťovne pôsobiace na Slovensku, aj keď boli pôvodom slovenskými subjektami, boli časom ovládnuté medzinárodnými korporáciami, s čím súvisí aj ďalší dôvod a to je, že tieto poisťovne sa pomaly ale s istotou vzďaľujú špecifikám slovenského klienta a prispôsobujú svoju obchodnú politiku pravidlám korporácií, ktoré nerozlišujú medzi trhom slovenským a trhom napr. nemeckým, talianskym a pod., a do veľkej miery sa to potom odráža v prístupe ku klientom. Globalizácia podnikania prináša štandardizáciu produktov bez ohľadu na špecifiká a potreby trhu, prílišné sústredenie sa na optimalizáciu všetkých činností, čo by vo svojej podstate nebolo negatívom, avšak negatívom sa to stáva v momente, keď optimalizácia výkonov a služieb poisťovne má vplyv na kvalitu poskytovaných služieb klientom. A v tomto sme osobne dlhodobo cítili tendenciu roztvárania nožníc medzi predstavami a potrebami klientov a tým, čo reálne poisťovne klientom dokázali ponúkať. Iste mnohí z tých, ktorí čítajú tento text, cítia dlhodobo podobnú tendenciu. Tieto dôvody nás preto viedli už k samotnému rozhodnutiu založiť a prevádzkovať slovenskú poisťovňu a v roku 2015 sme dali dokopy potrebný kapitál (v súčasnosti je základný kapitál už vo výške 10 mil. EUR) a poisťovňu založili, následne sme v priebehu roka 2016 absolvovali náročný licenčný proces a úspešne získali licenciu na neživotné poistenie, ktorá nám umožňuje podnikať v rámci celej Európskej Únie a ponúkať široké spektrum poistných produktov od poistenia majetku, cez poistenie rôznych druhov zodpovednosti a mnoho ďalších produktov.

Stretávate sa aj s otázkou, prečo slovenská poisťovňa, ktorá má slovenských majiteľov, nie je založená na území SR ?

Samozrejme, s touto otázkou sa zaoberáme od začiatku podnikania. Našim pôvodným zámerom bolo založenie poisťovne na Slovensku, z viacerých praktických dôvodov (väčšia flexibilita licenčného procesu v zahraničí, vízia poisťovne do budúcnosti – vybudovať slovenskú poisťovňu s medzinárodným rozmerom a dosahom svojho podnikania a pod.) sme poisťovňu PREMIUM IC Ltd. nakoniec založili a zalicencovali na území Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „UK“). Náročnosť a kvalita poistného trhu v rámci UK je svetoznáma a preto sme pyšní na to, že sme boli schopní (ako prvá slovenská poisťovňa) získať licenciu na poistnom trhu, ktorý je najväčší na svete a pôsobia na ňom všetky najväčšie svetové poisťovne. Následne sme však boli konfrontovaní s odchodom UK z Európskej Únie (BREXIT-om), čo bolo neľahkou skúškou pre našu spoločnosť. Tým, že z UK odchádza zo spoločného trhu EÚ, z územia UK by sme stratili možnosť podnikať v rámci Európskej Únie a tým pádom aj na Slovensku. Preto bolo treba hľadať nový domicil (sídlo) spoločnosti. Nakoľko sa jednalo o nové pre-licencovanie poisťovne do iného členského štátu EÚ, hľadali sme najprijateľnejšie alternatívy. Naviac, keďže od počiatku sme zaviedli veľmi moderný a novátorský prístup k manažmentu poisťovne tým, že sme spolupracovali čo sa týka manažérskeho výkonu poisťovne so svetovou poradenskou spoločnosťou v oblasti poisťovníctva (ARTEX Risk Solutions), istým spôsobom sme museli nájsť nejaký prienik, kde by sme mohli naďalej využívať služby tejto spoločnosti. Preto padlo rozhodnutie presídliť centrálu spoločnosti do Maltskej republiky, ktorá je riadnym členským štátom EÚ (mimochodom, do EÚ vstúpilo Slovensko v rovnaký deň ako Malta), so všetkými možnosťami a samozrejme, aj so všetkou legislatívou, ktorá je v rámci EÚ v zásade jednotná.

Nič to ale nemení na fakte, že jadro spoločnosti, vrátane majiteľov, zamestnancov, vedenia spoločnosti a samotného podnikania je sústredené priamo na Slovensku. Európska únia je spoločným trhom, na ktorom platia jednotné pravidlá a regulácie v poisťovníctve, preto je otázka samotného sídla spoločnosti len otázkou technickou, celá podstata vo vzťahu ku klientom a ku kvalite našich služieb tkvie v tom, že majitelia aj vedenie a zamestnanci poisťovne pôsobia celú svoju profesionálnu kariéru na slovenskom poistnom trhu a ten dokonale poznajú.

Máte za sebou niekoľko rokov pôsobenia na poistnom trhu, každým rokom však narastá počet klientov a predpísané poistné v niekoľko miliónoch EUR. V čom vidíte úspech takéhoto rastu a čo pre Vás znamená slovo „klient“?

Ako som už spomínal vyššie, ako majitelia, tak aj jadro firmy zosobnené vo vysoko profesionálnych zamestnancoch, pôsobia na slovenskom trhu 20 až 25 rokov, poznajú slovenského klienta a celý svoj profesionálny život zasvätili rozvoju slovenského trhu, produktov a ťahali kvalitu služieb viacerých poisťovní až do momentu, keď sa tieto medzinárodné poisťovne začali odkláňať od pôvodných princípov, na ktorých boli vybudované a začali sa správať ako malé súčasti veľkých svetových korporácií so všetkými, aj negatívnymi dosahmi hlavne na kvalitu poskytovaných služieb. My, PREMIUM IC Ltd., vstupujeme do piateho roku existencie poisťovne a za toto obdobie sme vybudovali niekoľko tisícové portfólio klientov, hlavne korporátnych klientov, podnikov a podnikateľov, ale už aj menších podnikateľov a takisto aj fyzických osôb.

Poisťovňa Premium a poistný trh na Slovensku, portfólio klientov poisťovne, profesionálny zamestnanci s dlhoročnou praxou

Celkové predpísané poistné očakávame v roku 2020 vo výške cca 14.5 mil. EUR, čo znamená 30% nárast oproti predchádzajúcemu roku (napriek vplyvom súčasného spomalenia ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19) a v ďalšom roku 2021 chcem byť rovnako ambiciózny a dosiahnuť objem na úrovni 17-18 mil. EUR poistného. V našom segmente podnikania (neživotné poistenie korporátnych a podnikateľských subjektov) sa tým pádom radíme s našim portfóliom už medzi väčšie poisťovne na slovenskom trhu. Tento úspech, ktorý dosahujeme a plánujeme ho ešte vylepšovať (rovnako ako kvalitu služieb), je presným obrazom toho, čo som už spomínal – vybudovanie kvalitného tímu v rámci poisťovne znamená v konečnom dôsledku kvalitu služieb a klientela to začne časom vnímať a cítiť a tým potom narastá vzájomná dôvera medzi klientom a poisťovňou, čo sa Vám v konečnom dôsledku prejaví v náraste počtu (spokojných) klientov a následne Vám to zaručí aj obchodný úspech. Sú to spojené nádoby, čím viac tlačíte na kvalitu a profesionalitu ľudí, ktorí tvoria poisťovňu, tým viac sa Vám to potom pozitívne vracia v budovaní kvalitného mena a následne aj obchodného úspechu poisťovne.

V čom sa poisťovňa PREMIUM IC Ltd. odlišuje od ostatných poisťovní na trhu a kde vidíte jej rozvoj a smerovanie v ďalších rokoch?

V rámci odpovedí na predchádzajúce otázky som v zásade už odpovedal aj na túto poslednú. Odlišujeme sa hlavne tým, že o svojej politike, stratégii, tvorbe produktov, kvalite služieb a najmä o prístupe ku klientom si rozhodujeme sami tu na Slovensku, s mierou poznania trhu a jednotlivých klientov a nezávislosťou nášho rozhodovania, od vôle veľkých poisťovacích koncernov.

Spoľahlivosť, kvalita, počúvanie potrieb klienta následne zhmotnené v reálnych produktoch, službách a vzťahoch ku klientom – to je naša vízia a smerovanie aj do budúcnosti.

Mojmír Vedej

Dokážeme klientom ponúknuť niečo viac, ako ostatné poisťovne – či je to už individuálny prístup, flexibilita, reakcia na špecifické požiadavky a potreby jednotlivých klientov, ale aj schopnosť a možnosť inovovať produkty podľa potrieb trhu, prispôsobiť ich jednotlivým segmentom trhu a mnoho ďalších predností, ktoré Vám umožňuje nezávislosť v manažovaní a rozhodovacích procesoch, keď riadite vlastnú spoločnosť a nie naopak, ako to robia veľké poisťovne, ktoré sa snažia pretvárať špecifický slovenský trh a špecifického slovenského klienta na obraz globálneho trhu, unifikovaného, neosobného prístupu ku klientom, skrátka urobiť zo slovenského trhu a možno aj zo Slovenska len jednu malú podmnožinu globálneho trhu ... toto sme od začiatku nechceli a preto sme chceli ísť vlastnou cestou a dokázať medzinárodným poisťovniam, že kvalitou a spoľahlivosťou, prístupom ku klientom a v mnohých ďalších aspektoch dokážeme byť my tu na Slovensku lepší, pretože ten slovenský trh poznáme zdola a nepozeráme sa naň zvonku bez jeho hlbšej znalosti. Toto sme chceli dosiahnuť, podľa mňa sa nám to veľmi darí a týmto smerom budeme aj pokračovať do budúcnosti. Spoľahlivosť, kvalita, počúvanie potrieb klienta následne zhmotnené v reálnych produktoch, službách a vzťahoch ku klientom – to je naša vízia a smerovanie aj do budúcnosti. Pevne verím, že sa v tomto zhodnem aj s čitateľmi ... nič neposunie našu krajinu a ekonomiku tak dopredu, ako silné lokálne slovenské spoločnosti.

PREMIUM IC Ltd. vstúpilo v tomto roku do segmentu poistenia bytových domov s produktom PREMIOVÉ Bytové domy, v ktorom ponúka klientom nové produktové riešenia a možnosti.

Produkt PREMIOVÉ Bytové domy ponúka riešenie pre správcov bytových domov či spoločenstvá vlastníkov. Prostredníctvom nich poskytuje široké krytie poistných rizík, ktorými môžu byť vystavení vlastníci bytových domov. V poistnej zmluve možno dojednať komplexné krytie pre celý bytový dom, t. j. pre byty, nebytové priestory vrátane spoločných častí a zariadení bytového domu. Produkt je navrhnutý tak, aby kryl škody na bytových domoch komplexne, z tohto dôvodu je poistné krytie poskytnuté zo strany poisťovne ako tzv. „all risk“, čiže kryté sú všetky riziká, ktoré nie sú vylúčené. Filozofia „all risk“ krytia sa uplatňuje nie len na poistenie majetku, ale aj pri poistenie zodpovednosti za škodu. Poistenie kryje zodpovednosť za škodu voči tretím osobám, ako aj medzi vlastníkmi navzájom. Cieľom takéhoto riešenia je poskytnúť efektívne riešenie na rôzne škodové udalosti a minimalizovať tak zamietanie nárokov na náhradu škody.

Produkt pre bytové domy poisťovne PREMIUM IC Ltd., má svojho autora, svoj rukopis, za ktorou je konkrétny človek, ktorý za celou myšlienkou exkluzívneho produktu poistenia bytových domov stojí. V tomto prípade sme oslovili pána Ing. Milana Holinďáka, pod ktorého vedením tento produkt vznikal a zároveň sme mu položili niekoľko otázok k produktu, ktorý prináša novinky v tejto oblasti na poistný trh.

„All riskové krytie“ je doménou poistenia priemyslu a veľkých rizík. V segmente poistenia bytových domov sa toto krytie doteraz neposkytovalo. Čo Vás viedlo k tomuto kroku?

Image
Milan Holinďák - odborník na vývoj poistných prodkuktov, poistenie Prémiové bytové domy a poistný trh na SK

Nuž, rovnako ako v bežnom živote, na dôležité rozhodnutia majú väčšinou vplyv viaceré faktory, tak to bolo aj v prípade rozhodnutia o obsahu nášho produktu pre poistenie bytových domov. V prvom rade to boli viac ako 25 ročné skúsenosti s tvorbou poistných produktov, ktoré majú začiatok ešte v polovici deväťdesiatych rokov v Slovenskej poisťovni, a. s.. V tých časoch boli v tejto poisťovni produkty tvorené čisto v slovenskej réžii a na ich tvorbu sa okrem nevyhnutných odborných vstupov využíval hlavne zdravý „sedliacky“ rozum.

Ten je v značnej miere uplatnený aj v súčasnom produkte. Ďalej to bolo mentálne nastavenie manažérov poisťovne, v ktorom jednoznačne prevláda orientácia na klienta, ale nie len vo verbálnej, ale aj praktickej rovine. V čom je základný rozdiel medzi týmito rovinami pozná každý z nás z bežnej politiky. A v čom sa v našich produktoch prejavuje orientácia na klienta? Je aj vo vašej otázke spomínané „All risk krytie“. Filozofiou tohto krytia je totiž znižovať počet sporných situácií pri likvidácii poistných udalostí, čo je jednoznačne v prospech vzťahu klient a poisťovňa, aspoň z nášho pohľadu. A na rozhodnutie mali vplyv aj dôvody, ako je odlíšenie sa od konkurencie alebo poskytnutie vyššej kvality produktu, ako bolo doteraz na poistnom trhu v SR bežné. Veríme, že sa nám to podarilo.

Ďalšou novinkou je krytie produktu do limitu trhových cien v danej lokalite. Viete nám opísať, čo presne majú vlastníci bytových domov kryté z tohto poistenia a aký benefit im to v prípade škody na ich bytových domoch, resp. bytoch prinesie?

Myšlienku na krytie na trhové hodnoty v prípade bytových domov, som nosil v hlave už dlhšie. Správnosť tejto myšlienky žiaľ potvrdila nešťastná udalosť na bytovom dome v Prešove koncom minulého roka. Tu sa totiž jednalo o bytový dom s vysokým počtom vlastníkov. A tu sa ukázalo, že krytie, ktoré poskytujú poisťovne na poistnom trhu v SR pre bytové domy, je nedostačujúce.

Limitom plnenia je síce tzv. „nová cena“, ale výklad tejto ceny je, že kryté sú „len“ náklady na výstavbu rovnakého bytového domu v danej lokalite, pri zachovaní objemových a kvalitatívnych parametrov. V prípade bytového domu v Prešove však o výstavbu bytového domu, na mieste toho zničeného, prejavilo záujem len cca 15% z celkového počtu vlastníkov. Zvyšná väčšina vlastníkov by teda uprednostnila také plnenie poisťovne, ktoré by im zabezpečilo sumu, ktorá by pokryla náklady na kúpu bytu, v porovnateľnej kvalite a objemových parametroch, v danej lokalite. Takže myslím, že benefit pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov je v prípade krytia na trhové hodnoty absolútne jednoznačný a na poistnom trhu jedinečný.

Namiesto spoluúčasti, máte v produkte slovo „Franšíza“. Ste prvá poisťovňa, ktorá v poistení bytových domov použila niečo iné, než to, čo bolo doteraz zaužívané v uzavretých poistných zmluvách. V čom spočíva výhoda „Franšízy“ a čo to prinesie vlastníkom v prípade poistnej udalosti na ich bytových domoch?

Franšíza je alternatívny pojem k pojmu „spoluúčasť“. V teórií poistenia je tento pojem všeobecne známy, ale prakticky sa v poistných produktoch používa len výnimočne. V čom sa tieto pojmy odlišujú si môžeme vysvetliť na jednoduchom príklade. Ak poisťovňou vypočítané plnenie z poistnej udalosti bude napr. 1 000 EUR a dojednaná franšíza je 50 EUR, tak plnenie poisťovateľa bude vo výške 1 000 Eur. Ak by v poistnej zmluve bola dojednaná spoluúčasť 50 Eur, tak plnenie poisťovateľa by bolo len 950 Eur a zvyšných 50 Eur by museli vlastníci v bytovom dome hradiť z fondu opráv.

Na prvý pohľad to možno nie je vysoká suma, ale pri väčšom počte poistných udalostí to môže byť už zaujímavá čiastka. Zmysel franšízy je zabezpečiť, aby poisťovňa z pohľadu nákladov nemusela riešiť malé škody t. zn. že, ak škoda dosiahne hodnotu napr. 30 EUR a dojednaná franšíza je 50 EUR, tak plnenie poisťovateľa bude vo výške 0 Eur. To však platí aj v prípade , ak by v poistnej zmluve bola dojednaná spoluúčasť 50 EUR. Znamená to, že dojednanie franšízy je jednoznačne ďalší benefit v prospech vlastníkov v bytovom dome.

Bonusovým krytím v produkte je aj „Odcudzenie - vnútorný vandalizmus“, nie len vonkajší, ktorý je už v základnom balíku bez príplatku a do výšky poistnej sumy bytového domu. Viete nám priblížiť, aké poistné plnenie je z tohto rizika hradené?

Primárne, ako sme spomínali už vyššie, produkt kryje riziká na princípe „all risk“. Aby sa však teória poistenia viac priblížila ku klientom, ale aj finančným agentom, ktorí produkt predávajú, tak produkt obsahuje aj tzv. vymenované riziká. Jedným z vymenovaných rizík je aj „vnútorný vandalizmus“. Je to úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie spôsobené vo vnútri poisteného bytového domu, ktorého sa dopustila tretia osoba (páchateľ). Je to teda opak „vonkajšieho vandalizmu“, ktorý kryje škody na vonkajších, verejne prístupných častiach bytového domu ako sú napr. škody estetického charakteru (pomaľovanie, posprejovanie, polepenie, rytie a pod.).

Priniesli ste do tohto produktu aj ďalšie novinky, ktoré vlastníkom pomôžu predchádzať zamietaniu nárokov v prípade ich poistných udalostí, na ktoré by ste chceli poukázať?

Tých noviniek je veľa, vo vymenovaných rizikách sú uvedené ďalšie riziká, ktoré nie sú v poistných produktoch dostupných na trhu bežné, ako sú :

  • náraz alebo zrútenia lietajúceho telesa bez posádky, nielen s posádkou,
  • mráz, nielen rizikom krupobitie a tiaž snehu,
  • voda z akvária, bazéna, vane alebo nádrže, zvýšenie hladiny podzemnej vody,
  • náraz motorového vozidla vedeného poisteným,
  • nepriamy úder blesku, prepätie, podpätie a skrat v elektromotore,
  • náhradné ubytovanie, výpadok zisku z prenájmu, a toto krytie ešte rozširuje krytie typu „all risk“.

Ale produkt obsahuje aj doplnkové predmety poistenia do limitu 2 000 Eur v základnej cene poistenia t. zn. bez nároku na poistné. Ďalej toleranciu podpoistenia až do výšky 20% z poistnej sumy, krytie Asistenčných služieb - odstránenie príčin havárie, ktoré nie sú kryté poistením (inštalatér, čistenie kanalizácie, kúrenár, sklenár, elektrikár, kominár) v základnej cene poistenia, uzavretie poistnej zmluvy bez podpisu, atď..

Produkt PREMIOVÉ Bytové domy kryje riziká na princípe „all risk“

Ing. Milan Holinďák

Dôležitá je aj skutočnosť, že procesy poisťovne sú nastavené tak, že každá udalosť, kde by malo byť krátené plnenie, je najprv konzultovaná s autorom produktu, takže sa nemôže stať, že dôjde ku svojvoľnému výkladu poistných podmienok zo strany likvidácie poistných udalostí. Z tohto pohľadu je tiež produkt prelomový. Ale ešte významnejšia je skutočnosť, že je to čisto náš produkt, vytvorený na Slovensku, zohľadňujúci potreby vlastníkov v bytových domoch v SR.

Image
Spolupráca poisťvne Premium a ZLSBD, nový poistný produkt Prémiové bývanie na slovenskom poistnom trhu